10a Rozpad rodového zřízení a počátky feudalismu od 5. do 10. století (Říše franská, byzantská, arabská, Kyjevská Rus)

13. listopadu 2007 v 17:26 |  Maturitní otázky - Dějepis

10a Rozpad rodového zřízení a počátky feudalismu od 5. do 10. století (Říše franská, byzantská, arabská, Kyjevská Rus)

- tisícileté období mezi starověkem a novověkem = STŘEDOVĚK
o periodizace:
§ raný (500 - 1200)
§ vrcholný (1200 - 1500)
§ pozdní (1500 - 1600)
- > RANÝ STŘEDOVĚK :
o vznik samostatných středověkých států
o šíření křesťanství v celé Evropě
o rozpad rodového zřízení a vznik raně středověkých států
- 6. a 7. stol. vytvořeny zvláště germánskými kmeny barbarské státy:
o Ostrogótská říše, Langobardská říše
o Vizigótská říše
o Vandalská říše
o Burgundská říše
o Franská říše -> vznik na území západořímské říše, postupně ovládla celý západogermánský svět
o Anglosaská říše
- > příčiny nedlouhého trvání říší (kromě franské):
o nepřesně vymezené hranice
o stálé vnější útoky
o Germáni tvořili jen menšinu -> splývání s domácím obyvatelstvem -> vznik románských národů
- > vznik pevnějších státních útvarů -> počátky feudalismu -> vytváření lenní soustavy
o uspořádání středověk. společnosti:
§ panovník - vládce, nejbohatší feudál, teoreticky vlastník veškeré půdy
§ členové vojenské družiny - odměňování za zásluhy propůjčením půdy -> později dědičná držba půdy = léno => tzv. leníci, feudálové, držitelé léna - s půdou darování i poddaní = součást léna
§ svobodní rolníci - pracují na pronajaté půdě -> odevzdávají část výnosu
- > postupně vznikají 2 základní skupiny obyvatel:
§ šlechta = privilegovaná vrstva = dědiční vlastníci půdy - podle majetku:
· vyšší šlechta
· nižší šlechta = feudální vrchnost - půda propůjčována poddaným
§ poddaní = neprivilegovaná vrstva -> závislost na feudálovi nebo králi, nesvobodní, připoutáni k půdě = nevolníci
· závislosti a povinnosti:
o v případě boje se musí nechat naverbovat
o renta v úkonech (robota, neplacená práce), v naturáliích (č. vl. úrody + desátky církvi), v penězích (daně)
- nejpevnější a největší z původně barbarských států = FRANSKÁ ŘÍŠE (482 - 843)
= jediná zůstala z barbarských států = nejstarší -> Frankové se nestěhovali -> výboje na jihozápad a východ - hl. postava + zrod franského státního zřízení:
o Chlodvík I. (481 - 511) - dynastie Meroveovců
= 1. král, zakladatel říše a sjednotitel Franků
- přijal křesťanství -> podpora katolické církve
- > po jeho smrti zdědili zemi jeho 4 synové -> postupný rozpad na celky:
o Austrasie (Remeš)
o Neustrie (Paříž)
o Burgundsko (Orleáns)
o Aquitánie
- > příčina sporů a bojů o moc i mezi Meroveovci a šlechtou vedoucí k jejímu definitivnímu rozpadu
§ státní správa:
- území rozděleno na hrabství v čele s barony a germánská kmenová knížectví v čele s vévody => 2 druhy aristokracie:
o vojenská -> vznik obrněných jezdců - odměny za vojenskou službu = půda do osobního vlastnictví -> vznik privilegované vrstvy
o provinční
§ právní normy:
- základy právního systému, kodifikace práva -> poč. 6. stol. Sálský zákoník - čerpá z římského a germánského zvykového práva
- růst moci správců dvora tzv. majordomů -> postupně omezována moc krále
o Pipin II. - mocný majordom -> sjednotil Franky, pronikl do severní Itálie
o Karel Martel (= Kladivo)
- odrazil útok Arabů r. 732 u Poitiers -> upevnění říše
- zakladatel dynastie Karlovců:
o Pipin III.
- králem (se souhlasem papeže) za slib pomoci s Langobardy -> po smrti říše rozdělena mezi syny Karlomana a Karla I. Velikého
o Karel I. Veliký (768 - 814)
- nejvýznamnější panovník, po bratrově smrti -> vláda nad celým územím
- největší výboje a vojenská tažení: např. Itálie, Sasko, zničena říše Avarů, zatlačení Arabů, boje proti Slovanům -> někteří Slované donuceni platit tzv. mírovou daň = tribut
- > rozšíření území - nutná reforma státní správy:
o země rozdělena na hrabství spravovaná hrabaty
o ohrožení hranic -> na obranu zřízeny marky spravovány markrabaty nebo vévody
- kulturní rozkvět říše => tzv. karolinská renesance:
o zakládány školy při klášterech, napodobování děl antické literatury
o nové písmo -> karolinská minuskule -> vznik latinky
- r. 800korunován na císaře -> považuje se za hlavu veškeré křesťanské obce => právo a povinnost šířit křesťanství a vést válku proti pohanům => důsledky:
§ závislost císařské moci na papežství
§ odtržení Byzance od západní Evropy
§ položeny základy k vzniku nového útvaru = Svatá říše římská
= rozsáhlá říše => nepevnost -> r. 843 rozdělena mezi 3 syny Karlova nástupce - Ludvíka Pobožného:
§ Ludvík Němec - východofranská říše (Německo)
§ Karel Holý - západofranská říše (Francie)
§ Lothar - severní Itálie, Burgundsko, Lotrinsko -> později zánik tohoto státu + další boje (Arabové, Vikingové) => vznik Francie a Německa
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.