4. Majetková a finanční struktura podniku

12. listopadu 2007 v 19:11 |  Maturitní otázky - Ekonomika
Rozvaha - je to základní účetní výkaz, který nahlíží na majetek podniku ze dvou stran:
z hlediska složení majetku = AKTIVA
z hlediska zdrojů krytí = PASIVA
Aktiva
členění aktiv je na stálá a oběžná
Stálá (dlouhodobý majetek)
DHM - odpisovaný a neodpisovaný
DNM - software, ocenitel.práva, zřizovací výdaje
FM - CP,v majetku podniku dobu delší než 1 rok
Oběžná (krátkodobý majetek)
mění svojí formu a mají krátkodobou povahu
materiál, výrobky, polotovary,BU,pokl.,kratkd. CP
Pasiva dělí se na: vlastní a cizí zdroje
Vlastní zdroje:
základní jmění (kapitál)
rezervní fond (povinný u a.s., s.r.o. atd)
nerozdělený zisk
emisní ážio (u a.s.)
Cizí zdroje
Bank a dodav. úvěry (krátkodobé a dlouhodobé)
Nevyplac.mzdy, daně, pojistné, dodav.zálohy
Dlouhodobé obligace
021 budovy haly stavby
022 sam.mov.věci
112 materiál na skladě
123 výrobky
311 odběratelé
221 bankovní účet
211pokladna
388 dohadné účty pasivní
081 oprávky v budovám halám stavbám
082 oprávky k SMV
411 základní jmění
412 emisní ážio
421 zákonný rezervní fond
321 dodavatelé
331 zaměstnanci
386 zúčtování s institucemi
Dlouhodobý majetek -dlouhodobé povahy,doba využitelnosti je delší než 1 rok.(opotřebovává se)
Dlouhodobý hmotný majetek - jeho fyzická podoba je stálá
jeho pořizovací cena je vyšší než 40 000 a doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok.
nemovitý majetek /spojený se zemí/ pozemky, budovy, stavby a haly
movité věci, jejichž životnosti je delší než 1 rok
např: SMV(stroje, automobily),pěstitelské celky trvalých porostů, stádo, zvířata,
Dlouhodobý nehmotný majetek
nemají hmotnou podobu
jsou to zvláštní složky majetku, které přispívají k tvorbě výnosů a zisků
slouží déle než 1 rok a pořizovací cena je vyšší než 60 000
např: zřizovací výdaje, software, licence, ocenitelná práce, goodwill /dobré jméno podniku/
Finanční majetek
při dostatečném množství finančních prostředků si podnik může dovolit investovat i do těch oblastí, které bezprostředně nesouvisí s výrobou, ale mohou mu v budoucnu přinést užitek
např: podílové cenné papíry a vklady, poskytnuté půjčky, vkladové listy, termínované vklady a obligace, umělecká díla, předměty z drahých kovů pořízené k dlouhodobému uložení peněžních prostředků
Oceňování DM
pořizovací cenou - cena, za kterou byl majetek nakoupen, včetně nákladů spojených s pořízením
cenou pořízení - je pouze cena za nakoupené zboží
reprodukční cenou - je cena, za kterou byl majetek pořízen v době účtování
vlastními náklady - majetek pořízen vlastní činností
Opotřebení - fyzické a morální - odpisy= úbytek hodnoty majetku, oprávky= součet odpisů DM
Oběžný majetek - tvoří část majetku podniku, používá se zpravidla krátkodobě (spotřebovává se)
Likvidnost -přeměna na peníze - oběžný ho označujeme proto, že mění svou formu = koloběh OM
Koloběh : peníze - materiál - polotovar,nedokončená výroba - výrobky - zboží - pohledávky
Dělení OM:
1/ Zásoby
a/ materiál - základní, pomocný, provozovací látky, náhradní díly, vratné obaly
b/ nedokončená výroba, c/ polotovary, d/ výrobky, e/ zboží, f/ zvířata
2/ Pohledávky
3/ Peníze - účet, pokladna
4/ Krátkodobý finanční majetek - cenné papíry
Kromě vlastního a cizího kapitálu existují i specifické formy kapitálu,:
1/ faktoring, forfaiting - odkoupení krátk. a dlouh. pohledávek F.společností, která vymáhá PP
faktoring - krátk.pohledávky, spotřební zboží, menší částky
forfaiting - středně a dlouh.pohledávky, investiční prostředků, vyšší částky = nutnost ručení
2/ leasing - finanční - dlouh.nájem (po splacení zůstává předmět nájemci)
operativní - pronajímatel je stále vlastníkem- nese rizika a po uplynutí lhůty se mu předmět vrací
3/ dotace - může mít podobu přímého daru (grantu) od státu, obce, nejčastěji ve finanč.podobě
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 chillli chillli | 12. dubna 2010 v 18:55 | Reagovat

Je to strašně málo obsáhlé. To co jsem potřebovala jsem tady v podstatě našla opravdu jen velmi povrchně takže mi to moc nepomohlo ale dík.

2 Coreyhep Coreyhep | E-mail | Web | 18. března 2018 v 20:47 | Reagovat

Incredible all kinds of useful data!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.