Základní ekonomické pojmy

12. listopadu 2007 v 18:50 |  Maturitní otázky - Ekonomika
Potřeba - pocit konkrétního nedostatku (neohraničená)
Pyramida potřeb (Maslowova)
Seberealizace
Uznání - ocenění
Sounáležitost - kolektiv
Pocit jistoty - bezpečí - zázemí
Základní potřeby - jídlo, pití, spánek, atd.
Spotřeba - již uspokojená potřeba (ohraničená)
Potřeby - hmotné (materiální), nehmotné (nemateriální, duševní)
Statky a služby - prostředky uspokojování potřeb
Statky - produkty práce nebo přírody(věci), hmotné, nehmotné, movité nemovité atd.
Služby - cizí činnosti, věcné=hmotné (řemesla),osobní=nehmotné(lékař, kultura)
Trh - je místo, kde se střetává nabídka a poptávka a vytváří se cena zboží
Struktura trhu: trh zboží, trh práce, trh finanční
Tržní ekonomika - je typ ekonomiky, ve které o výrobě a obchodu rozhoduje trh
Tržní mechanismus - reguluje množství vyráběného a spotřebovaného zboží(služeb) v daném státě
Poptávka - je množství zboží, které jsou kupující ochotní za určitou cenu na trhu koupit
Nabídka - je množství jednotlivých výrobků, kteří jsou prodávající ochotni za určitou cenu prodat
Cena - hodnota zboží vyjádřená v penězích
Rovnovážná cena - cena při které se nabídka a poptávka dostávají do rovnováhy
Hospodaření - způsob účelného nakládání s prostředky tak, aby výsledek byl co nejpříznivější
Efektivnost - vztah mezi výsledným užitkem a vynaloženými prostředky (Ef = Výst / Vstupy)
Hospodářský proces - představuje výrobu, rozdělování, směnu (oběh) a spotřebu
Hospodářství - ekonomika je celek, ve kterém probíhají hospodářské procesy
Výrobní činitelé - práce, přírodní zdroje,kapitál
Práce - cílevědomá lidská činnost, sloužící k získávání statků a služeb
Přírodní zdroje - půda, vzduch, vítr, voda atd.
Kapitál - všechny kapitálové statky, které slouží k hospodářské činnosti
Mzda - peněžní ohodnocení práce
Trh práce - nabídka a poptávka pracovních sil, v tržní ekonomice je zbožím i práce
Nezaměstnanost - jev v tržní ekonomice, kdy není odpovídající počet prac.míst.
Produktivita práce - je vlastně efektivnost práce
Solventnost -platební schopnost zaplatit kdykoliv své dluhy
Likvidita - schopnost dostát svých závazků
Likvidnost - schopnost přeměny na peníze
Efektivnost - účinnost vložené investice
Rentabilita - ziskovost, návratnost vynaložených prostředků
Poplatník daně - ten, kdo hradí daň svým jménem (občan-zaměstnanec)
Plátce daně - hradí daň vybranou a staženou od jiných subjektů (zaměstnavatel)
Správce daně - finanční úřad
Burza - je zvláštní forma trhu kde se střetává nabídka s poptávkou (např po CP, zboží apod.)
Export ,import , reexport - vývoz, dovoz, vývoz dovozu
Faktoring - odkoupení krátkodobých pohledávek faktoringovými společnostmi (u vývozu)
Forfaiting - odkoupení středně a dlouhodobých pohledávek forfaitingovými společnostmi (u vývozu)
Operativní leasing - pronájem DM (většinou krátkodobý) na konci se DM vrací (stroje)
Finanční leasing - forma financování pořízení DM, na konci přejde do vlastnictví nájemce (auto)
Clearing - vylučuje přímé platby mezi dovozcem a vývozcem (zřízení clearing. bank. účtů)
Protekcionismus - zásahy státu do zahraničního obchodu

Liberalismus - omezování zásahů státu do hospodářství i do zahraničního obchodu

Obchodní bilance v ZO - zachycuje hodnotu vývozu a dovozu zboží a služeb
Platební bilance v ZO - zachycuje vztah mezi pen.příjmy ze zahraničí a pen.výdaji do zahraničí
Clo - poplatek, který se vybírá při přechodu zboží přes hranice státu (zvýšení ceny zboží)
Akcie - cenný papír, který potvrzuje právo akcionáře podílet se na zisku
Depozitní certifikát - cenný papír úvěrový, který vydávají banky
Dluhopisy - s jeho držením je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky
Emisní ážio -rozdíl mezi nominální a tržní hodnotou akcie
Odpisy- úbytek hodnoty dlouhodobého majetku
Oprávky- hodnota dlouhodobého majetku snížená o odpisy
Doba obratu - čas potřebný k tomu, aby se zásoba materiálu přeměnila ve výrobek, polotovar.
Počet obrátek - vyjadřuje kolikrát se zásoba materiálu obrátí za sledované období ve spotřebě.
Norma zásob - udává, jaké množství peněz je vázáno v zásobách podniku.
Logistika - obor, který se zabývá fyzickými a informačními toky spojenými se zásobováním podniku
FIFO - (firts in first out), metoda oceňování zásob při expedici ze skladu
Marketing - moderní podnikatelská filosofie, kdy středem pozornosti je zákazník, jeho přání, potřeby.
Managment -soubor ověřených přístupů, názorů,zkušeností, užívaný ved.pracovníky k řízení podniku.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 plus500 plus500 | Web | 15. května 2014 v 21:24 | Reagovat

Přírodní zdroje - půda, vzduch, vítr, voda atd.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.