1. VÝVOJ NAŠÍ A SVĚTOVÉ LITERATURY DO ½ 14.STOL. 1a

20. ledna 2008 v 20:11 |  Maturitní otázky - Český jazyk
SVĚTOVÁ LITERATURA
Starověké mimoevropské literatury
- rozvíjí se od 4 tisíciletí př. n. l. do 1. tisíciletí př. n. l.
Mezopotamské písemnictví
- kolébka civilizace
- Jižní Mezopotámie - vynalezli klínové písmo
- první památka je cyklus epických básní: hlavní postava je mýtický král Gilgameš, název díla je Eposo Gilgamešovi
- Gilgameš je král, který je ze 2/3 bůh a z 1/3 člověk
- líčí jeho dobrodružství, úsilí o nesmrtelnost, potopu světa
- je to epická veršovaná skladba, volná kompozice, tématem jsou hrdinské činy a válka
- některé epizody se dostaly do Bible
Egyptské písemnictví
- v Egyptě vznikají hieroglyfy
- z památek: milostné poezie, hymny (chvalozpěvy)
- Achnatonův hymnus na slunce
Hebrejské písemnictví
- Hebrejská bible
- později převzala hebrejské texty křesťanská církev, tyto texty se staly součástí Starého zákona v Bibli
Indické písemnictví
- posvátné knihy: Védy obsahující hymny
- vyjadřují představy starých Indů o smrti a vesmíru
- jsou psány védsky
- védský jazyk byl základem pro sanskrt
Čínské písemnictví
- znakové čínské písmo
- psalo se na hedvábí
- antologie (soubor ukázek děl určitých autorů) čínského básnictví: Kniha písní
- vznikají filozofická díla, která se zabývají buď smyslem života, nebo vztahy mezi lidmi a vztahy lidí k přírodě
Perské písemnictví
- především náboženské texty
- sbírka písní se nazývá: Avesta
Antické základy evropské literatury
Antická literatura:
8. stol. př. n. l. - 5. stol. n. l.
Řecká literatura je literaturou starší:
8. stol. př. n. l. - 1. stol. n. l.
1. období: Archaické - od nejstarších dob až 6. stol.
2. období: Attické - 5. - 4. stol. př. n. l. = vrchol
3. období: Helénistické - 4. - 1. stol. př. n. l.
Období Archaické: dva eposy
Homér
- slepý básník
- je autorem Ilias a Odyssea
- Ilias vypráví o trojské válce, která trvala přes devět let
- spor mezi Achillem (nezranitelný bojovník řeckých vojsk) a mezi vůdcem Agamennónem
- druhý epos Odyssea navazuje na trojskou válku
- vypráví o králi Odysseovi, který se vrací domů z boje
- cesta domů trvala 10 let, protože mu stály v cestě překážky
Bohové žijí v úzkém kruhu lidí, zasahují do jejich osudů, jsou zlidštěny
Hésiodos
- básník píšící didaktickou, naučnou poezii
- Práce a dny
Od 6. století př. n. l. se začíná objevovat lyrika
elegie - žalozpěv
lyrika - elegická - vážná
- jambická - společensko-kritická
- melická - básně písňového charakteru
Sapfo
- psala především milostnou lyriku
Anakreón
- ve svých poeziích oslavoval ženy, víno, lásku
Anakreontská lyrika - poezie, která něco oslavuje
Řecké drama a próza
- rozvíjí se v Attickém období
- 5. století př. n. l.
- kulturní centrum: Athény
- básnictví jde do pozadí
- vznikají prozaické bajky
- bajky bývají nejčastěji vyjádřeny jako alegorie - jinotaj
Dionýsos
- bůh vína
- koncem března se pořádaly slavnosti na jeho počest v Athénách
dithyranrby - vytvářelo se z toho divadelní představení: tragédie
Řecké drama
- athénský stát podporuje divadlo
- mělo nejdříve křesťanskou náplň a později přešlo v komedii
Aischylos
- první světový dramatik
- ve svém díle řeší mravní povahy
- náměty z řecké mytologie
- osudovost, před osudem není úniku
- zúčastnil se řecko-perských válek
- bojoval ve slavné bitvě v Maratónu
- cenil si více toho, že bojoval, než toho, že byl literát a filozof
- zavádí na scénu druhého herce a tím zavádí dialog
- napsal asi 90 dramat a dochovalo se jich 7 (Peršané, Prosebnice)
Oresteia
- třídílná tragédie, která zpracovává události z Trojské války
- Agamennón je zavražděn svou manželkou
- jeho syn Orestés se po letech rozhodne, že pomstí smrt svého otce a zabije sou matku a jejího milence
- lid s tím souhlasí, protože měl Agamennóna rád
- Orestes ale propadá výčitkám svědomí a jde k bohům, aby ho očistili
- dochází k názoru, že lidské činy mohou soudit zase jenom lidé
Sofokles
- zavedl třetího herce na scénu, tím ještě více drama zdokonalil
- omezují se zpěvy sborů, děj je zhušťován, prohloubení dramatičnosti
- ve svých tragédiích se zajímá o psychologii hlavních postav
Král Oidipus
- jeho nejlepší tragédie, která má tři díly
- jde tu o tragédii člověka, který je potrestán za viny, které uskutečnil nevědomky
- děj se odehrává v Thébách a vypráví o Thébském královském rodu
- město je zachváceno morem, bohové trestají město, za to, že dosud nenašli vraha bývalého krále
- Oidipus je nařčen z otcovraždy
- později se dozvídá, že jeho manželka je jeho matkou
Antigona
- druhá jeho tragédie, která dějové navazuje na Krále Oidipa
- hladní hrdinové Oidipovi synové Polyneikés a Eteokles
- svedou neúprosný boj o trůn a oba v tomto boji zahynou
- Eteokles se spojil s Kreonem, který je podlý
- vlády se ujímá jejich strýc Kreon, který zakáže důstojně Polyneika pohřbít, protože si povolal cizí vojska proti svému bratrovi
- Antigona jejich sestra, však Polyneika pohřbí a Kreon ji chce nechat zaživa zazdít v rodinné hrobce
- vzápětí přichází ke Kreonovi věštec se zprávou, že se bohové rozzlobili a žádá ho, aby odvolal krutou smrt Antigony, ale ona se zatím oběsila
Euripides
- měl neobyčejné vzdělání u řeckých filozofů
- říkalo se mu filozof na jevišti
- odchází do Makedonie, kde je velice vlídně přijat
- po smrti nechce Makedonie vydat tělo Athénám
- pod Akropolí je Euripidova socha
- byl stoupencem athénské filozofie
- napsal asi 92 tragédií, dochovalo se jich asi 17
- líčil skutečné lidi a zachovává formu bájí
- do díla se dostávají otroci a ženy
- láska hraje důležitou úlohu
- za života nebyl tolik ceněn, více byl ceněn po smrti
Médea
- jeho nejlepší tragédie
- pověst o mytologických plavcích argonautech, kteří usilovali o získání zlatého rouna
- vlastník zlatého rouna se měl stát manželem královské dcery a dědicem krále
- nechal do boje zasáhnout bohy
- Féničanky, Helena, Prosebnice - oslavuje tu hrdinské Athény
Řecká komedie
- původně hra bez děje, děj se tam dostává pomocí tragédie
Aristofanes
- nejslavnější představitel
- fraška je druh komedie
- hlavním úkolem frašky je výsměch
- hlavním motivem jeho tvorby byla touha po míru
- vysmívá se společenským nešvarům špatným lidským vlastnostem
Lysistrata
- jeho komedie s protiválečnou tématikou
- hlavní hrdinky jsou ženy, které se rozhodly znepříjemňovat mužům život dokud budou válčit
Žáby
- komedie zaměřena proti literárním snobům, hlavně proti Euripídovi a jeho dílu
- vystupuje zde Dionýsos, jde vyhledat Aischyla a Euripida
- a jednoho z nich může vzít zpátky na zem
- uspořádá pro ně souboj a Aischylos vyhrává
- na svět bere Aischyla
Řecká filozofie
- první filozofové byli první dějepisci
- trojice filozofů: Sokrates, Platón a Aristoteles
Sokrates
- vedl rozhovory s mládeží, při nichž rozmlouval o smyslu života
- dostává se do vězení a je odsouzen k smrti
- měl v prstenu jed a sám se otrávil
Platón
- vydal knižně všechno, co Sokrates řekl
- asi 40 svazků, nejznámější je Sokratova ochrana
Aristoteles
- neobyčejně vzdělaný
- položil základy křesťanské filozofie
- byl vychovatelem Alexandra Makedonského
Období Helénistické
4. stol. př. n. l.
rozvíjí se komedie
vznikala poezie - pastýřské idyly a dobrodružný román
Římská literatura
Latinové - předkové Římanů
- Řecká
- přebírá témata od Řecké literatury
- začíná se rozvíjet cca ve 3. stol. př. n. l.
- vrcholu dosahuje v 1. stol. př. n. l.
- 3. stol. př. n. l. - 2. stol. n. l.
1. období: Archaické - 13. - 2. stol. př. n. l.
2. období: Vrcholné (zlaté, Cicerovo) - 1. stol.př.n.l.
3. období: Stříbrné - 2. pol. 5. stol.
Archaické období
Plautus
- hlavní představitel římské komedie
- vybírá si hry z denního života
- jeho hry jsou psány živým hovorovým jazykem
- jeho hry jsou označovány jsou frašky
Komedie o hrnci
- další komedie
- hlavním hrdinou je lakomec
Vrcholné období
- rozvíjí se drama, próza, tragédie a řečnictví
Cicero
- nejvýznamnější řečník
- byl poslán do vyhnanství
- byl příznivcem Caesara
- mluvil krásnou latinou, rozvinul ji, byla základem spisovné latiny
- používal řečnické otázky
- ceníme si u něj, že obohatil římský jazyka a písemnictví
Caesar
Zápisky o válce galské
- soubor 7 knih
Zápisky o válce občanské
- soubor 3 knih
Vergilius
- měl vysoké vzdělání a vychování
- Mecenáš podporoval umělce, Vergilius byl jedním z nich
- dvorní básník císaře Augusta
- Vergiliova tvorba nejvíce odpovídala Augustovým záměrům
- Plnění závazků vůči bohům
- vůči vlasti, vůči rodině, poctivost a statečnost
- psal idyly (pastýřské básně)
- píše Zpěvy pastýřské
- Zpěvy rolnické
Ovidius
- byl nejmladší a byl z nich literárně nejplodnější
- tvořil rychle a snadno
- uchvátil ho Řím
- byl bohatý
- byl z Říma vypovězen (po změně politické situace)
- odchází do zapadlého městečka
- píše žalozpěvy, milostné poezie
- Sbírky milostné poezie
Umění milovat
- sbírka milostné lyriky
- jeho nejznámější dílo
Žalozpěvy
Proměny
- je autorem dvou sbírek, ze kterých se dochovala jen jedna
- je zde zpracováno 250 řeckých a římských bájí
Stříbrné období
- končí 2. století n. l.
- satira - literární útvar, který zaujímá hlavní postavení
- anekdoty, parodie, epigram
Seneca
- básník, dramatik, filozof a politik
- vychovatel císaře Nerona
- měl neobyčejné vzdělání
Petronius
- byl to poradce císaře Nera a dalších (co se týkalo oblékání, kultury,,,)
- byl velmi kritický
- Satiricon (nejznámější jeho dílo)
Středověká literatura
5. - 15. století
od zániku Římské říše do objevení Ameriky (1492)
- v Evropě vznikají důležité státní celky, utvářejí se národy vytvářející ústní lidovou slovesnost a písemné památky
- sjednocujícím prkem je křesťanství
- náboženství, ale zároveň světový názor: svět je neměnný, stvořený a řízený bohem Diem, neměnné je i rozdělení společnosti a vztahy mezi společenskými vrstvami, rozvíjí se stavitelství
- do 13. století hlavně církevní stavby (kostely, kláštery) - románský sloh
- od 13. století stavby světské (gotika)
- velké kostely - katedrály, kláštery, kaple, hrady, měšťanské domy
- rozvoj vzdělanosti, vznikají první univerzity
- Starý zákon je soubor mýtu a pověstí
- nejznámější jsou Mojžíšovy knihy (Tóra)
- Bible se skládá ze starého a nového zákona
- Starý zákon vzniká kolem 9. století
- 2. část: Soubor proroků - dějiny Jeruzaléma a Izraele
- 3. část: Soubor svatých spisů - především žalmy
- Nový zákon
- vznikl v 1. a 2. stol. n. l.
- je napsána Řecky
- má několik částí (nejdůležitější je 1. část 4 evangelia)
- Evangelia vyprávějí o životě Ježíše Krista
- 2. část (epištoly = dopisy apoštolům)
- další část: Apokalypsa (líčí hrůzy, které čekají hříšníky)
Anglie
Beowulf
- epos
- hrdina bojuje s drakem a s vodní příšerou
Francie
- Karel Veliký se snažil navázat na Antiku
- toto období se nazývá Karolinská renesance (8. století)
- cyklus skladeb o Karlu Velikém
- báseň Píseň o Rollandovi
Píseň o Nibelunzích
- soubor bájí a pověstí
- cyklus oper R. Wagnera
Španělsko
- Epos o Cidovi
- líčí hrdinské činy rytíře v boji proti Maurům
Rusko
- byliny - písně o hrdinských činech bohatýrů
- Ilja Muromec - hrdina
Slovo o pluku Igorově
- Igor je hrdina, který bojoval proti mongolským Polovcům
- je zajat, ale podaří se mu uniknout
Dvorská lyrika
Tristan a Isolda
- keltská pověst
- nejstarší záznam je z Francie
- je to veršovaný milostný příběh o nešťastné lásce, která končí tragicky
Alexandreida
- hlavní postava Alexandr Veliký
- Francie - je popisován jako ideální panovník
- je psána formou rozhovorů mezi Aristotelem a Alexandrem
- anonymní skladby
- neví, co je autorem
- výpravná báseň vzniklá v 13. - 14. století
Mimoevropské literatury
Arábie
- dílo anonyma Pohádky tisíce a jedné noci
- forma rámcové novely
- Korán - náboženská kniha Muslimů
- Mohamed - mluvčí náboženského učení, jeho otec Alláh
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.