10. MÁJOVCI,RUCHOVCI,LUMÍROVCI

20. ledna 2008 v 21:17 |  Maturitní otázky - Český jazyk
10.MÁJOVCI,RUCHOVCI,LUMÍROVCI
Májovci
- po pádu Bachova absolutismu (Havlíček ve vyhnanství) nastává kulturní a společenská obroda
- vznik spolku Hlahol, Sokol, Umělecká beseda
- noviny a časopisy: Národní listy, Čas, Lumír, Květy aj.
- velký význam nabývá divadlo
Literární vývoj
- 1858 vydán almanach Máj (příspěvky básníků i prozaiků)
- na almanachu se podíleli: Jan Neruda, Adolf Heyduk, Vítězslav Hálek, Rudolf Meyer, Karolina Světlá, Jakub Arbes, J.F.Frič, K.J.Erben, Karel Sabina, G.P.Moravský - tzv. skupina Májovců
- chtějí vyjádřit rozpor mezi tím, co chtějí a co skutečně je
Program Májovců
- přihlásili se k odkazu Máchy a jeho revolučnímu romantismu
- snaha o širší rozhled po evropské literatuře
- důraz na uměleckou svobodu (jak volby tématu, tak způsobu zpracování)
- demokratičnost tvorby a její angažovanost
- reakce literatury na současné společenské problémy, zájem o sociální otázky
- uplatňovali realistické postupy
- publicistická tvorba
Jan Neruda
- narozen 1834 na Malé Straně
- vůdčí (inspirativní) osobností nové generace, která vydala almanach Máj
- kritik divadla a literatury
- překládal Petöfiho a Bérangera
- navštívil německo, Itálii, Francii, Egypt, Balkán
- nikdy nebyl ženatý
- k ženám měl vztah velmi vroucný a vášnivý
- ženy ovlivnily mnohé jeho básně
Hřbitovní kvítí
- 1. sbírka
- jeví se nám jako skeptik, ironik a hořký kritik
- kritika báseň odsoudila
- 10 let poté nic nenapsal (věnoval se novinařině)
Knihy veršů
- 3 dílný soubor lyrických, lyricko-epických básní
- kniha veršů časových a příležitostných
- velmi osobní sbírka
- pesimismus
- podmíněno neutěšeným životem
- verše, které věnoval otci, matce a své 1. lásce
- básně epické i lyrické
- epické jsou inspirovány baladami
- sociální balady, např. Dědova mísa
Písně kosmické
- optimismus
- velký úspěch u čtenářů i u kritiky
- předěl v Nerudově tvorbě
- dvě vydání byla rychle rozebrána
- touto sbírkou se stal uznávaným a slavným básníkem
- verše vystihovaly náladu této doby
Balady a romance
- vyla přijata s povděkem
- byly tam básně, které se inspirovaly tradicí, byly tam úsměvné básně apod.
- celá řada námětů z české historie
- 3 okruhy
- nejznámější Romance o Karlu IV.
- s biblickým tématem
- se sociálním námětem (většinou z komického hlediska)
- Balada o polce, Balada dětská, Romance o jaře 1848
Prosté motivy
- převážně lyrická sbírka
- Nerudova osobní zpověď
- básně jsou rozděleny do čtyř cyklů podle ročního období
- připomínají jednoduchý lidový popěvek
- hodně se tam objevuje, jak se Neruda cítí sám
Zpěvy páteční
- 1896
- poslední jeho sbírka
- vyšla po Nerudově smrti
- vyšla díky Vrchlickému, který ji utřídil
- vlastenecká poezie, láska k národu (ústřední téma)
- velmi zajímavý je jazyk (objevují se i vulgarismy i neologismy = nově vytvořená slova)
- paralela vstání Ježíše k Českému národu (věřil, že se národ probudí z otupělosti, z ospalosti)
Neruda prozaik
- popisovat tehdejší přítomnost
- 1864 1. soubor Nerudových próz: Arabesky
Malostranské povídky
- popisuje příběhy z Malé Strany, kterou dobře zná
Trhani
- popisuje život lidí na železnici
Neruda novinář
- známé jsou jeho fejetony
- Obrazy ze života, Hlas, Rodinná kronika, Čas
- napsal 2000 fejetonů
- podal kritický, jasný obraz skutečnosti
- Kam s ním? (Co dělat se starým proleželým slamníkem.)
- 1. máj 1890 = jeho nejznámější fejeton
Vítězslav Hálek
- organizátor almanachu Máje
- písňová forma lyrické poezie ⇒ jasné a melodické verše
- téma přírody a venkova
- zajímal se o filozofii a práva
- věnoval se literatuře a žurnalistice
- práva a filozofii nedokončil
- jako Neruda působil v Národních listech
- dále v Lumíru, Uměleckých listech, Květech
- byl šťastně ženatý
Večerní písně
- 1. básnická sbírka
- vyšly 1859
- básně s motivy šťastné lásky, jarní přírody, důraz na pozitivní životní hodnoty
- byla kladně přijata čtenáři i kritikou
V přírodě
- 1872-1874
- klid, pohoda, slunečné dny ⇒ slova, která by charakterizovala tuto sbírku
- básně, které můžeme označit jako intimní lyriku
- příroda je dávána jako paralela lidského života
Pohádky z naší vesnice
- vydána 1874
- epické verše
- vesnice je představena jako ideální lidské společenství
- básně jsou spíše antipohádkami
- inspiroval se baladou
- nejdeme tu řadu baladických básní sociálních i psychologických
Próza
- drží se prostředí vesnice
- píše především povídky
- je v nich lyrický prvek (působí na city), mají velmi blízko k ústnímu lidovému vyprávění
- vyniká myšlenka: To co jde s přírodou je dobré, to co ne je špatné
- silný baladický podtext (jde-li něco proti přírodě, tak to má špatný konec)
Na statku a v chaloupce
- povídka
Na vejminku
- bezohlednost k rodičům napravuje až vnuk
- povídka
Muzikantská Liduška
- řeší problém otázka nechtěného sňatku
- hodně připomíná baladu
- dívka se zblázní
- stín její duše padá na celé generace
Poldík rumař
- rumiště (skládka)
- zabýval se likvidací nepotřebných věcí
- dovážel je na skládku
Jakub Arbes
- tvůrce nového žánru: romaneto
- je spojen s Prahou - Smíchovem
Romaneto
- z italského romanetto ⇒ malý román
- prozaický žánr
- základ je důkladně prokomponovaný fantastický nebo dobrodružný příběh, na jehož počátku stojí nějaká záhada, která je postupně odhalována
romaneta: Newtonův mozek, Svatý Xaverius, Ďábel na skřipci, Sivooký démon
střídá se zde romantismus, ale není to samotný romantismus, objevuje se spolu s jinými sociálními romány
Kandidáty existence
- 1878
- pokus uskutečnit utopický socialismus v praxi ⇒ snaha o odstranění společenských a sociálních rozdílů mezi lidmi pomocí nějakého dobrého skutku
Štrajchpudlíci
- tiskařských dělnících ze smíchovských manufaktur
Moderní upíři
- 1879
- sociální román
Ruchovci
- skupina literátů, která odvodila svůj název z almanachu Ruch, který vyšel r. 1868
Hlavní cíle skupiny
- reprezentanti tzv. národní školy
- návaznost na Národní obrození
- spolupráce se slovenskými spisovateli
- prosazení myšlenky vlastenectví
- hlavní představitel Svatopluk Čech
Svatopluk Čech
- později se stává stálým redaktorem Květů
Epická poezie
- převažuje v jeho tvorbě
- hl. tématem jsou historická témata
- 1. historický epos Husita na Baltu (byla uveřejněna v almanachu Ruch)
- 1873 vycházejí Adamité
- 1880 Václav z Michalovic (nejslavnější a nejzdařilejší epos)
- o malém chlapci, který je vychován Jezuity
- jako starší se vzepře dráze jezuitského kněze
Alegorické skladby (součást epické poezie)
- Slávie (propaguje myšlenku slovanské vzájemnosti)
- na lodi Slávie jsou slovanské národy
- dojde k roztržce mezi Polskem a Ruskem
- Evropa
- název lodi Evropa, putují zde všechny evropské národy
- alegorie na politickou svobodu
- příběhy různých politických vězňů odkázaných do vyhnanství
- loď nedopluje
- spor mezi anarchisty a zastánci myšlenek demokratické revoluce
další epická skladba
Lešetínský kovář
- 1883 část nákladu byla díky vládě zkonfiskována (díky ději)
- didaktická skladba
- nereálný konec
- vyjadřuje odpor proti německému tlaku
- má posilovat národní sebevědomí
Ve stínu lípy
- obyvatelé malé vesničky se scházejí na lavičce pod lípou
- vyprávějí si příběhy, které se opravdu staly
Satirické skladby
Hanuman
- příběh o opičím státě, který chce vstoupit do Evropy
- kritizuje Lumírovce
Satira se projevila i v prozaické tvorbě.
Lyrická poezie
- nejznámější Píseň otroka
- boj otroků za svobodu tvoří paralelu boje českého národa za samostatnost
- obsahuje lyrické básně
- během dvou let se dočkala 24 vydání
- byla úspěšná
Próza
- autor broučkiád
- Pravý výlet pana Broučka do měsíce
- panu Broučkovi se zdají sny, když se opije, ocitne se mezi Měsíčňany, kteří se živí pouze vůní květin, a proto tam pan Brouček strádá, kritika maloměšťáků
- Nový epochální výlet pana Broučka tentokráte do XV. století
- Praha je obležena Zikmundovým vojskem, doba husitská, probouzí se na dvoře v sudu
Pan Brouček
- blahobytný domácí pražský pán
- typ nekulturního, vlastenecky neuvědomělého českého měšťáka z konce 19. století
Snažil se o povzbuzení národního sebevědomí.
Novela - Jestřáb kontra hrdlička
Lumírovci
- reprezentanti kosmopolitní školy
- snaží se svou tvorbou přiblížit světu a pocitu moderního světa
- navazovali na Májovce a jejich úsilí o světovost české literatury
- dosáhli toho hojnou překladovou činností, vlastní tvorbou využívající podnětů ze světové literatury
- vyslovili požadavek umělecké svobody a čistého umění
- do literatury přinesli silnou smyslovost, bohatou obraznost a nové literární formy
- sdružili se kolem časopisu Lumír
- hlavní představitelé - Sládek, Vrchlický, Zeyer
Josef Václav Sládek
- po návratu z Ameriky působil více než 20 let jako redaktor časopisu Lumír
- přeložil 33 Shakespearových dramat
Básně
- 1. básnická sbírka
- je poznamenána smrtí jeho první ženy
- básně převážně lyrické
Jiskry na moři
- 1880
- soubor politické, vlastenecké i sociální poezie
- nejslavnější báseň Na hrobech indiánských
- je poznamenána jeho pobytem v Americe
Světlou stopou 1881
Sluncem a stínem 1887
- lyrické poezie
- básně s určitou sociální a vlasteneckou hodnotou
Selské písně a české znělky
- 1889
- touto sbírkou si u čtenářů vydobyl velký respekt
- objevuje se zde tématika selského člověka
V zimním slunci
- 1897
- odráží se tu poznamenání jeho nemocí
Poezie pro děti
- Zlatý Máj, Skřivánčí písně, Zvony a zvonky
Jaroslav Vrchlický
Z hlubin
- 1. básnická sbírka
- vyšla r. 1875
- sbírka, která prozrazuje silný vliv Nerudova Hřbitovního kvítí
- trpká, melancholická zpověď
Eklogy a písně
Dojmy a rozmary
- obě vychází v 80. letech
Poutí k Eldorádu
- kdo dojde do Eldoráda, žije v blahobytu
Okna v Bouři
- 1894
- krize manželská, tvůrčí (prochází jí)
Epická tvorba
Zlomky epopeje (1878-1906)
- vstupní sbírka: Duch a svět (1878)
- víra v pokrok lidstva
- podoba s Nerudovými Písněmi kosmickými
- Zlomky epopeje - báseň, která dala název celému cyklu (1886)
- kritika současných poměrů
- Bar Kochba
- vůdce Židů, vedl povstání Židů proti nadvládě Římanů
- Twardovski
- polský národní hrdina
- obměna faustovské látky
- rozsáhlá básnická sbírka
- Spartakus
- báseň
V 90. letech se jeho tvorba stává kritizovanou. Kritizují ho hl. F.X.Šalda a Machar.
Kritizují ho za to, že se jeho tvorba stává velmi formální.
Dramata
Hippodamie
- trilogie
- nejslavnější drama
- zpracovává historické dějiny (antické tragédie)
Noc na Karlštejně
Překládal především z francouzštiny.
Přeložil jako 1. do češtiny Dantovu Božskou komedii.
Uvedl do české literatury řadu zahraničních spisovatelů, nové básnické formy (sonet, rondel), světových témat.
Svou tvorbou připravil půdu pro nové směry impresionalismus a symbolismus.
měl celou řadu napodobovatelů (Klášterský).
Napsal přes 70 básnických sbírek.
Julius Zeyer
- 1841-1901
- novoromantik
- typově se liší od většiny autorů této doby
- narodil se v bohaté rodině
- měl převzít dřevařský závod
- dal přednost umění, studiu jazyků a literatuře
- byl vychovatelem v Rusku
- žil střídavě v Praze a ve Vodňanech
- zcestovaný člověk
- dopisoval si s polskými spisovateli
- ovládal velmi dobře francouzštinu
Próza
Fantastické povídky
- barvivě a poutavě vyprávěl o exotickém prostředí, záhadných osobách, tajemných dálkách, zemích
- řadí se k předním českým novoromantikům
Ondřej Černyšev
- vychází i z dějin jiných národů
- z období, kdy vládla v Rusku Kateřina Veliká
Román o věrném přátelství Amise a Amila
- zpracovává středověkou látku
- francouzští rytíři
Exotické a tajemné momenty byly i v románech ze současnosti.
Jan Maria Plojhar
- 1891
- mladý muž, který se narodil v Praze
- chce se stát námořníkem
- zamiluje se do ženy, která nedokáže být věrná
- zakotvil v Praze a píše básně
- setkaly se s kritikou
- odchází do Itálie, kde nachází ideální lásku
- Čechy a Itálie jsou dány do protikladu
Dům u tonoucí hvězdy
- 1896
- námět strachu ze zkázy
- dějištěm je Praha
- hlavní hrdina je lékař (vystupuje i jako vypravěč)
- v nemocnici se setkává se zvláštním mužem
- Dostojevskij označil tento román za sociální
Tři legendy o krucifixu
- 1895
- spojuje je mystické téma
- první z próz se jmenuje Snultus (nepomstěný)
- ve druhé legendě se zpracovává starý slovenský motiv: Samko pták
- Legenda toledská (vztah mezi Židy a Křesťany)
Epické básně
- drží se okruhu našich národních dějin
- autorem Vyšehradu
- inspirují se nejstaršími českými událostmi
- 1880
Karolinská epopeja
- epická básnická sbírka
- doba vlády Karla Velikého
- podobný námět jako Román o věrném přátelství Amise a Amila
Radúz a Mahulena
- divadelní hra
- hrála se1898
Patřil k Lumírovcům. Přivedl novoromantismus. Přiblížil řadu různých námětů ze světových literatur (hlavně z francouzské, italské a ruské).
Přehled charakteristických žánrů literatury
2. poloviny 19. století
Májovci
- poezie lyrická, epická (převažují sociální náměty)
- v próze fejetony, žánrová povídka, romaneto, společenský román
Ruchovci, Lumírovci
- poezie lyrická (náměty z přírody a venkova), epická (z historickými, sociálními náměty, alegorie a satirické náměty)
- próza - satira a historie
- poezie - nové básnické formy (sonet, rondel), zakladatelé moderní dětské poezie, lyrická (intimní, společenská, kulturní) a epická (historické a sociální náměty)
- próza - rozvoj psychologické a mystické prózy
- drama - lyrické, historické
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 dadkhah dadkhah | Web | 18. června 2015 v 18:31 | Reagovat

nebankovní půjčky bez doložení příjmu ;-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.