11. OBRAZ HISTORIE V Literatuře

20. ledna 2008 v 21:18 |  Maturitní otázky - Český jazyk
11.OBRAZ HISTORIE V LiteratuŘE
- antická řecká literatura
- antická římská literatura
Písemnictví - vzniká v Mezopotámii a Egyptu
Literární památky: 1. jsou anonymní, čerpají ze slovesného umění

Sumerské písemnictví

- epické zpěvy a báje
- mýty o vzniku světa, o člověku i o potopě
Epos o Gilgamešovi
- nejstarší sumerská písemná památka
- polomytický sumerský vládce z Uruku prožívá dobrodružství na své cestě za nesmrtelností
- tragický úděl - konečnost lidského života

Hebrejské písemnictví

starý zákon - hebrejský - 1. letopočet
nový zákon - řecký a aramejský našeho letopočtu

Písmo svaté, Boží slovo = Bible

- hebrejské náboženské texty označované křesťany za Starý zákon
- shromáždění textů židovských
- autor - otec, syn a duch svatý = Bůh
- nejstarší část- Pět knih Mojžíšových- Pantateuch
- o stvoření světa a člověka
- 1. kniha- Genesis- stvoření Adama a Evy ( vyhnáni z ráje, protože jedli ze stromu poznání)
- první hřích- Kain zabil Abela
- Potopa světa- zachránil se Noe s rodinou
- Babylonská věž- lidé se ve své pýše chtěli vyrovnat Bohu, trest- zmatení jazyků
- Abrahám- dějiny Hebrejů = Židů, vedl lid z Mezopotámie do Palestiny, Hospodin ho zkoušel, aby obětoval svého syna Izáka
- Izákův syn Jákob se stal vyvoleným a dostal jméno Izrael, když si vynutil Boží požehnání, měl 12 synů, Josefa bratři prodali do Egypta do otroctví
- Josef vykládal sny, vyložil sen faraóna o 12 tučných a 12 hubených kravách, tím se připravili na léta hladu(12 hubených krav)
- Jákobovi synové se při hladomoru vydali do Egypta, Josef je poznal, odpustil jim, usadili se v Egyptě
- Jejich potomci postupem času upadali do otroctví, z něhož je vyvedl Mojžíš, převedl je přes Rudé moře, Sinajskou poušť a na hoře Sinaj dostal od Boha Desatero přikázání
- Na Pantateuch navazují Knihy soudců ( příběh o boji Samsona proti Filištínským a o zrádné Dalile…)
- Knihy královské - dějiny Židovského národa za vlády Saula, Davida a Šalamouna, objektivně líčí vládu tří králů, spíše dějepisná próza
- Dále obsahují:lyrické partie - žalmy, autor údajně David,Píseň písní= Píseň Šalamounova, vyprávění o Davidovi a Goliášovi
- velká pozornost na činnost proroků

Antická Řecká literatura

Antika - literatura Řecko a Řím
- kladla důraz na krásu lidského těla, přátelství, mládí, harmonii, rovnováhu, jas
Řecko:
1. archaické období - do 6. stol. p. n. l. . vzniká řecká lyrika a epika
2. attické období - do 4. stol. p. n. l - divadelní hry, věcná próza, drama
3. helénistické období - do 2 stol. p. n. l. - tvorba z doby Alexandra Makedonského, upouští
od mýtu
Archaické období:

epos = rozsáhlá veršovaná píseň, vzrušená, vysoký styl

hodně dílčích, samostatných příběhů, spojují je hrdinové

Homér - spekulace o autorství (Homér je mírumilovný, ale epos spíše válečný)

- Ilias a Odysea
- asi 8. stol př.n.l
ILIAS = Trója (= Ilion)
- Řecko - několik "obcí" - několik králů
- boje Řeků proti Tróji, nelíčí celý průběh války, především závěrečné boje
- syn trojského krále Priama- Paris odloudil spartskému králi Menelaovi ženu Helenu
- Menelaos vyzval všechny řecké vládce k výpravě proti Tróji
- Oblehli Tróju, ale nemohli dobýt, boj trval už 9 let
- Spor mezi nezranitelným Achillem a vůdcem řecké výpravy Agamemnonem, Achilles se nechtěl dál účastnit bojů, když padl jeho přítel Partokles
- Chtěl pomstít jeho smrt, zabil nejslavnějšího troj. Hrdinu Hektora
- Achilles zemřel- byl zasažen do paty
- Řekové dobyli Tróju mstí- Trojský kůň
ODYSEA - líčí návrat z války ithackého krále Odysea (Ithea - ostrov)
- bloudil mnoho let po moři, prožil různá dobrodružství- Ostrov Kyklopů
- postupně ztratil celé mužstvo, nakonec se ale dostal na rodnou Ithaku, kde zatím dotěrní nápadníci usilovali o jeho ženu Penelopu (symbol něžnosti)
- s pomocí syna Telemacha pobil vetřelce
- 11 - 14 tisíc řádků

Skladba Iliady a Odysei

-široký epický popis, básnické přívlastky, přirovnání, mytologické názory na svět- bohové jsou v úzkém vztahu s lidmi, mají také nedostatky a slabosti
Pojetí boha podle Židů a podle Řeků
- Židé ( i křesťané) - jediný Bůh, dokonalý, neviditelný, všemohoucí
- Řekové (podobné u Římanů) - polytheismus- více bohů
- nejvyšší Bůh Zeus( u řím- Jupiter), manželka Héra( u řím- Juno), Diovým bratrem- Hádes (u řím. Pluto), vládce podsvětí, který převážel mrtvé přes řeku nářků- Acheron byl Charón, bůh moří- Poseidon ( u řím- Neptun), Diova dcera, bohyně vítězství a moudrosti- Athéna, syn Dia a bůh ohně- Hefaistos, jeho žena Afrodita- nejkrásnější bohyně
po 7 až 6. stol. př.n.l se uplatňuje lyrika
lyrika elegická - vážný obsah, ale nemusí být žalozpěvy
dělí se:jambická- společenskokritická a satirická, autoři TYRTAIOS a ARCHILOCHOS
melická- písňová, osobní
- milostné skladby- básnířka Sapfo
· Sapfo - pocházela z ostrova Lezbos, byla obklopena dívkami
- popsala vztah mezi ženami
- na ostrově škola pro dívky, verše o ženách
Óda na Afroditu - dochovalá báseň. Další díla ve zlomcích
- bohyně lásky - sehnat jednu dívku, kterou Sapfo obdivuje
- na ostrově Sapfo se rodili básníci
Historie
Hérodotos, Theukydidés
=> řeckoperské války: u Maratónů (42 km), u Thermopyly - do soutěsky, odvedl Peršany, padli do jednoho
ŘEČNICTVÍ:
Demostenes - vedl řeči proti Filipovi Makedonskému a synovi Alexandrovi
Filipika - obrana útokem, důraz
v české literatuře
Jan Blahoslav - FILIPIKA PROTI MISOMUSŮM
- renesance, biskup jednoty bratrské (mis = zápor => proti nepřátelům
vzdělání)
- založil Chelčický = odpůrce vyššího vzdělání, bál se ho, je to samouk
Marcus Tulius Cicero (106 - 43 př.n.l)
- jeho řeči logicky skloubené
- stanovil zásady rétoriky - nauka o řečnictví
- řečnické otázky, pečlivý styl, vzdělaný -musí ovládat právnictví, psychologii, politiku
- upoutat a přesvědčit, že má pravdu
- v humanismu jeho listy vzorem dokonalé latiny
DĚJEPISECTVÍ:
Titus Lidius
Julius Caesar - tvořil dějepisné práce, Zápisky o válce Gálské
Tacitus - napsal Letopisy, zaměřuje se na líčení osudů významných osobností
LYRICKÁ POEZIE:
Gaius Valerius Catulus ( 87- 54 př.n.l)
-ústřední téma- láska k dívce Lesbii
" Nenávidím a miluji"
Zlatý věk - Římská poezie
První císař Octavianus Augustus podporoval ty básníky, kteří byli ochotni připomínat staré římské ctnosti
- literatura měla oslavovat staré tradice římského národa
- to ve svých dílech propagoval Publius Vergilius Maro ( 70- 19 př.n.l)
- svými současníky, ale i ve středověku pokládán za největšího římského básníka
- DÍLO: Zpěvy pastýřské a zpěvy rolnické
- Zdůrazňuje význam práce a půvab života na venkově
- idilické založení
- jeho nejproslulejší dílo- epos z minulosti řím. národa a vládnoucího rodu Aeneis ( i název díla)
- hrdina- bájný antický Aeneas uprchl z hořící Tróje
- po vzoru Odysea prožil různá dobrodružství
- řízením bohů se dostal ke břehům Itálie, kde v ústí Tiberu položil základy Římského státu
- jeho přední vlastnosti- plnění povinností k bohům, vlasti a rodině
Publius Ovidius Naso (43 př.n.l - 18 n.l)
- poslední léta života trávil ve vyhnanství na březích Černého moře
- vypovězen císařem Augustem
- svůj stesk ukládal do prosebných listů a Žalozpěvů
- návrat do Říma mu ale nebyl povolen
- jeho poezie > neuvěřitelná svěžest, fantazie, a analýza milostného citu ve všech jeho podobách, zejména v podobě hravé a rozšafnické
- DÍLO: sbírky: Umění milovat, Lásky
- Uměleckou zralost dosvědčují jeho Proměny ( Metamorfoses)
- Vyprávějí 250 řeckých a římských bájí, vzájemně skloubených v jeden celek tím, že v každé z nich dochází k nějaké proměně
- nejčastější námět > láska
- např. příběh o Daidalovi a Ikarovi, Apolonovi a Dafné, Iasonovi a Médeji….
- V závěru vyznává přesvědčení, že jeho dílo bude nesmrtelné, a že jeho básně budou číst všechna budoucí pokolení
STŘÍBRNÝ VĚK
Quintus Horatius Flaccus (65 př.n.l - 8 n. l)
- eposy se společenskou tématikou, často kritické
- reflexní lyrika s úvahami o filosofických a mravních otázkách
Decimus Iunius Iuvenalis (55- 144 n.l)
- satiry o rozpadu římské společnosti
- pochmurný obraz císařského Říma
Marcus Valerius Martialis (40 - 104)
- epigramy se stejným námětem jako Iuvenalis
- nejlepší epigramik
Publius Cornelius Tacitus (55- 120)
- historik

Gaius Petronius zvaný Arbiter

- zlomkovitě dochovaný román Satiricon, jeho část Hostina Trimalchionova - ironicky předvádí nevzdělaného a rozmařilého zbohatlíka
- od 4. stol. začíná antická kultura odumírat
- životní názor ovlivňuje křesťanství
- 476- zánik Západořímské říše > středověk
ð renesance - v Itálii od 14. stol. (k severu zpoždění 100 let)
Renesance - obnovuje antiku - nejvíce Shakespeare
- odstraní jednotu, patos, typizace
- zůstali - lidští lidi s neřestmi, chutí do života, žili se vším všudy
ð klasicismus (Francie - Moliere)
- komedie - nízký styl
- vysoký styl - Korneille Racine
- zavedl zpět jednotu a stylizaci
- návrat k Antice po stránce obsahu
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.