12. SVĚTOVÁ A ČESKÁ LITERÁRNÍ MODERNA

20. ledna 2008 v 21:35 |  Maturitní otázky - Český jazyk
12.SVĚTOVÁ A ČESKÁ LITERÁRNÍ ModernA
V 19. st lidé věřili, že 20. st bude zlatý věk lidstva. Optimismus. Na konci století rozčarování, pokusy o revoluci, nárůst konfliktů, zlé postavení dělníků, atentáty.
Nové umělecké směry konce století:
impresionismus - z lat. impressio = dojem
- nemají pevné kontury, hodně barevné, nejsou přesně vykreslené tvary, hodně odstínů
- chtějí zachytit okamžitou náladu a dojem
malířství: Claude Monet (Imprese), Camille Pissaro, August Renoir, Edgar Degas, Vincent Van Gogh, č. Antonín Slavíček; barevné skvrny, neurčité kontury, vystižení bezprostředního dojmu, nálady, hra světel a stínů.
literatura: sdělení bezprostředního subjektivního dojmu, vyjádření okamžité nálady, neopakovatelné chvíle (smutek, radost, melancholie, nostalgie); potlačení rozumové účasti na obsahu; volné řazení zrakových a sluchových dojmů
symbolismus
- 80. léta ve Francii
- hlavní je symbol (= slovo, které má svůj význam, chce zdělit význam přenesený a ne věcný, snaží se vyjádřit vnitřní podstatu jevu - holubice = ne pták, ale symbol míru a naděje)
- reakce na realismus, naturalismus i impresionismus; vyjádření pomocí náznaků, symbolů, obrazných pojmenování; důraz na hudebnost verše; podmanivá působivost, snaha vsugerovat pocit; volný verš.
dekadence - z fr. décadence = úpadek ve společnosti
- motivy smrti, chorob, vše smutné
- zalíbení v náladách smutku, skepse, nudy, marnosti, opovržení životem; pocity rozkladu a smrti; záliba v šílenství a různých úchylkách, únik z reálného světa (těsný, úzký, nedokonalý) do světa snů, k mystice; úsilí o "čisté umění" (lartpourlartismus - umění pro umění, smyslem není změnit svět, umění má smysl samo v sobě.) Verlaine, Mallarmé; Oscar Wilde; Hlaváček, Jiří Karásek ze Lvovic…
FRANCIE
Tzv. prokletí básníci: ve své době nepochopeni (svou tvorbou a životním postojem pobuřovali měšťáckou morálku), ale otvírali cestu nové poezii
Charles Baudelaire(1821 - 1867)
- Básník a překladatel; protiměšťácký postoj, bohémský život (ženy, alkohol, opium) v Paříži. Hledání harmonie, čistoty X skutečný svět; touha po kráse a jejím pravdivém, citlivém (až syrově otřesném) vyjádření; bohatá obrazotvornost, fantazie, lyrismus, vytříbená forma; cynismus a otevřenost pobuřuje měšťáky.
- Lyrická sbírka Květy zla - odsouzena z mravnost. důvodů k pokutě. Vyšla před Nerudovým Hřbitovním kvítím, starší než Neruda. Titul - spojení představy krásy a zla (oxymóron); provokující otevřenost, pobuřující cynismus - hledá krásu i v ošklivosti. Byl to skandál, spol. na to nebyla připravena.
- Např. b. Zdechlina (život X smrt; vliv klasicismu; srovnání krásy dívky se zdechlinou u cesty),
- vytvořil kult ošklivé krásy, nenacházel dobro, tak se spojoval se zlem
Paul Verlaine(1844 - 1896)
- Představitel symbolismu; bohém, toulky s Rimbaudem. Mladší než Vrchlický, ovlivněn Baudelaire, Baudelaire byl básník přemýšlivý a intelektuální, Verlaine je básník smyslový, smyslný (požitkářský), až zženštilý.
- Sb. Saturnské básně - např. b. Podzimní píseň (přeložena mnoha básníky, pocity vzbuzené podzimní přírodou - nejistota, beznaděj; smyslové vnímání, odstíny citu; zachycení okamžité nálady, volně řazené představy, náznakovost, symboly; hudebnost, rytmus verše).
- Sb. Romance bezeslov (slova nemají význam, důležitý je zvuk, impres.),
Jean Arthur Rimbaud(1854 - 1891)
- "Božský rošťák" (Šalda). Nezařaditelný, v jeho díle symb., impres., sat.,… Dokonalé básnické dílo vytvořil ve svých 15 - 19 letech. Bouřil se i proti autoritám (učitelé, rodiče - despotická = panovačná, nesmlouvavá matka), samovzdělávání, utekl do Paříže, navštěvoval lit. hospody, byl géniem. Opíjel se, vyvolával rvačky, odloudi paní Verlainové manžela a ujel s ním do Londýna. V tomto homosexuálním vztahu byl dominantní osobností, přestože byl mladší. Nakonec Verlaine Rimbauda postřelil, byl odsouzen do vězení, kde napsal svou Moudrost.
- Dílo Rimbauda uveřejňováno jen v časopisech; posmrtně vydal Verlaine soubor Iluminace. Rimbaud zemřel předčasně, neboť mu tělo postupně od nohou odumíralo.
- B. Opilý koráb
1) BELGIE
Maurice Materlinck (1862 - 1949)
- Hry Slepci, Modrý pták (zfilmováno) - pohádka, příběh dvou dětí, které hledají modrého ptáka, aby jim vrátil štěstí do domu. Různé situace, dostávají se do říše mimo život, nenarozených dětí (potkají svého bud. Bratra), snové.
2) ANGLIE
Oscar Wilde (1854 - 1900)
- Hry Vějíř lady Windermerové, Jak je důležité míti Filipa, Ideální manžel (komedie) - dodnes se hrají.
- Dekadence: jediný román Obraz Doriana Graye (jediný cíl života = krása a rozkoš; složitá fantazie, čtenářský deník).
- Pohádkové sbírky, např. Šťastný princ a jiné pohádky (např. Slavík a růže, Princ a vlaštovka).
3) POLSKO
Stanisław Przybyszewski (1878 - 1927)
- Dekadent, psal fr., román Homo Sapiens - zlí mají šanci, zlo je síla, neexistují morální zásady, pouze sobecké já, neváží si ničeho, libuje si v páchání zločinů, smyslové senzace. Kult a satanismu "nahé duše".
4) NĚMECKO
Rainer Maria Rilke (1875 - 1926)
- Rodák z Prahy; vývoj od impresionismu, dekadence k hymnickým meditacím (o životě, lásce, utrpení, smrti). Sb. Kniha hodin, Nové básně (b. Závěrečný zpěv), Sonety Orfeovi.
5) RUSKO
Alexandr Alezandrovič Blok
- Symbolismus. Verše o krásné dámě, poema Dvanáct (po říjnové revoluci 1917).
Anton Pavlovič Čechov(1860 - 1904)
- Mistr krátké sevřené povídky (100) - Pokoj č. 6, Step, Chameleon. Zdánlivě všední konflikty, tragika i komika; melancholický smutek - "smích skrz slzy".
- Hry (netrad. kompozice, zápletka a rozuzlení, dramatičnost je v nitru postav) Racek, Strýček Váňa, Tři sestry, Višňový sad. Psychologie.
- Jednoaktovky: Medvěd, Slzy, které nikdo nevidí. Všechny jeho hry měly premiéru v div. MCHAT, jeho manželka byla herečka.
6) USA
Walt Whitman (1819 - 1892)
- Průkopník civilismu (civilizační poezie - inspirována technikou a novými vynálezy); básník, publicista, hlasatel demokracie.
- Sb. Stébla trávy - nový obsah , B. Slyším Ameriku zpívat.
7) ČESKÁ MODERNA
- V r. 1895 vyšel Manifest české moderny - pokus spojit mladé reprezentanty i politiky, kteří tehdy stáli v opozici proti vládnoucí mladočeské straně (Machar, Sova, Šalda, Březina, V. Mrštík…). Tento manifest hlásal rozchod s vládnoucí politikou a dosavadním uměním a proklamoval právo jedince na vlastní osobité pojetí tvorby.
Josef Svatopluk Machar(1864 - 1942)
- Autor Manifestu české moderny,
1) Lyrika:
- Sb. Confiteor I. - III. - tzv. zpovídám se (ze svých erotických zklamání)
- Sb. Čtyři knihy sonetů - tón zklamání, vyjádření pocitů generace, hovorový jaz.
- Sb. Tristium Vindobona - žalozpěvy z Vídně
2) Epika:
- Sb. Zde by měly kvést růže - kritika měšťácké společnosti , B. Teta
3) Poezie s hist. tematikou:
- Kniha Golgata: b. Dohořelo, dohořelo
- Básnický cyklus Svědomím věků (vliv V.Huga a Vrchlického) -
- první sb. V záři helénského slunce - starověké Řecko, Řím, obdiv k silným individualitám, nepokořeným, s lidskou důstojností. B. Posel - Posel přináší do Sparty zprávu o porážce, padli všichni, matky jsou hrdé na své syny, ale on sám měl smůlu, musel přežít; T.Manlius, Hanibal ante portas (Hanibal před branami, oslava železného Říma).
- Další sb. Jed z Judeje (= křesťanství, obžaloba, staví se X římské žel. morálce), Barbaři, Pohanské plameny, Roky za století.
Antonín Sova(1864 - 1928)
- Impresionista a symbolista, básník české krajiny (rodného kraje).
1) impresionistická přírodní lyrika
- Jeho první sb. Realistické sloky - verše podobné Macharovým, snaží se o jízlivost.
- Sb. Květy intimních nálad - b. U řek
- Sb. Z mého kraje - B. Olše ; b. Suchopár
- Sb. Soucit a vzdor
- Sb. Zlomená duše
2) symbolistická poezie
- Sb. Vybouřené smutky
- Sb. Údolí nového království
- Sb. Ještě jednou se vrátíme - b.Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy
- Sb. Lyrika lásky a nového života - b. Rozhovor (imag. Rozhovor mezi mužem a ženou); sb. Dobrodružství odvahy ; sb. Zpěvy domova
- sb. Krvácející bratrství, Básně nesobeckého srdce.
3) próza
- Ivův román, Výpravy chudých, smutná novela Pankrác Budecius, kantor (z doby rokoka - 18. st. ). Lyrizace epiky, vliv impres.
Otokar Březina (1868 - 1929)
- nejvýznamnější symbolista, individualista
- Pět sb. Sb. Tajemné dálky - b. Moje matka
- Sb. Svítání na západě
- Sb. Větry od pólů
- Sb. Stavitelé chrámů (= básníci, malíři, umělci, ideoví vůdci),
Karel Hlaváček(1874 - 1898)
- První sb. Sokolské sonety - Arnošt Procházka na ni napsal nejkratší kritiku: "Příteli!!!???!!!" Hlaváček se jí později zřekl.
- Sb. Pozdě k ránu
- Sb. Mstivá kantiléna - vzpurné revoltující tóny; symbol odboje - motiv gézů z nizozem. odboje proti Španělům. B. Hrál kdosi na hoboj
František Xaver Šalda(1867 - 1937)
- Největší literární kritik 19. st.
- Šaldův zápisník (1928 - 1937) - časopis s vlastními kritickými a beletristickými příspěvky, náročné požadavky na uměleckou hodnotu díla, vše psal sám.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Nikís Nikís | 23. května 2008 v 16:29 | Reagovat

diky pomohlo mi to :-)!!

2 online online | E-mail | Web | 11. listopadu 2016 v 12:45 | Reagovat

Hello!

3 Cialishaw Cialishaw | E-mail | Web | 24. dubna 2017 v 7:09 | Reagovat

cialis official website

      <a href=http://cialisforsalenrx.com/>cialis generic</a>

    <a href="http://cialisforsalenrx.com/">cialis online</a>

    link for you search cialis

4 Nofaxhaw Nofaxhaw | E-mail | Web | 4. května 2017 v 22:01 | Reagovat

cash advance munfordville ky

      <a href=http://nofaxpaydaynpz.com/>no faxing payday advance</a>

    <a href="http://nofaxpaydaynpz.com/">payday advance</a>

    cash advance in westerville ohio

5 Demidhaw Demidhaw | E-mail | Web | 29. května 2017 v 1:22 | Reagovat

wow look it overnight cialis

      http://buygvcialisonline.com/ - order cialis

    <a href="http://buygvcialisonline.com/">buy cialis</a>

    wow)) best way to take cialis

6 Oleghaw Oleghaw | E-mail | Web | 16. listopadu 2017 v 19:47 | Reagovat

viagra softtabs

      http://viagraonlinelka.com/ - viagra online

    <a href="http://viagraonlinelka.com/">cheap viagra</a>

    buying safe viagra canada

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.