13. OBRAZ VÁLKY V LITERATUŘE

21. ledna 2008 v 17:47 |  Maturitní otázky - Český jazyk

13. OBRAZ VÁLKY V LITERATUŘE

Starověk
Indie- Mahabhárata-epos (Bhagavadgíta-součástí)
-vyprávění o Bharátovcích-zachyceny i vraždy, boje
Starý zákon- Knihy soudců- drobné války, Knihy královské
Řecko- 8. st. př. n.l.-Homér-Illias (Illion)- o dobývání Tróje
-7st. př. n.l.-Archilochos (služebník války a múz)-voják-uvědomění
zbytečného utrpení-> elegie
-5-4 st-př. n.l.- Thukididés-největší řecký historik
-Vyprávění o Peloponéských válkách
-Euripides-drama-Trojánky-oslavuje ženy v obležené Tróji (vzpomínka na
utrpení)
-Aristofanes: protiválečné hry Mír, Lysistráte
Řím- G.J.Ceasar- válečná dokument. tvorba : Zápisky o válce galské
Zápisky o válce občanské
-vysvětluje své činy( psáno v 3. osobě)
Středověk
Čína- Tu-Fu -básník, pesimista (soc. kritika-válkyà vraždění, hlad,zvůle bohatců atd.)
Persie- Firdausí- Šáh name (knihy králů)-psal 35 let
-50 zpěvů, vývoj lidstva od pradávna do konce vlády Sasánovců (národy,
panovníci, hrdinové, legendy, mýty, dokumenty ((dopisy a řeči králů,
líčení válek),milostné pasáže))
Evropa- ideál rytíře
Husitská doba- Píseň přeslavné Koruny české- reakce husitů na vítězství u Domažlic
Jistebnický kancionál- zpěvník-(Kdož sú boží bojovníci, Povstaň, povstaň
veliké město Pražské)-prosba o vítězství
Žižkův vojenský řád
celkově úpadek liter.
Baroko
Německo- Andreas Gryphius-pochmurná poezie-> odraz 30. leté války
Čechy-J. A. Komenský- Anděl míru-myšlenka na budoucí mírové uspořádání světa
Realismus
Rusko: L.N.Tolstoj-Vojna a mír- 4 díly-život ruské spol. v době napoleonských
válek, přes 250 postav (skutečné- Napoleon i
fiktivní
-Polsko- H.Sienkiewicz-histor. romány: Ohněm a mečem, Křižáci
USA- Stephen Crane- Rudý odznak odvahy- základ amer. válečného románu, období
občanské války -odheroizování války-pohled do duše jednotlivce
Odraz 1. Světové války v české a světové literatuře
Rozdílné zpracování válečné tématiky
Zaměření na psychologii postav, téma sociální, život obyčejných lidí, literatura faktu ( reportážní potupy, jako deníky nebo dopisy)

Francie

Romain Rolland-prozaik a dramatik

Petr a Lucie-protivál. novela, Paříž 1.svět. válka,Petra a Lucie= milenci, kontrast X válečné hrůzy, končí tragicky

Henry Baibusse- člen hnutí Clarté (jasnost)- >sdružovalo francouzské intelektuály proti fašismu

Oheň-protiválečný román, z vlastní zkušenosti, psáno formou deníku, kolektivní hrdina, hrůza války,nejčastější motivy:zranění,smrt, nemoc, zima, hlad, špína

Německo

-hospod. krize-od 20.let=pronikání fašismu
Heinrich Mann-protiválečné eseje v tisku
Arnold Zweig- Spor o seržanta Gríšu-protiválečný román z 1.světové války
Lion Feuchtwanger- žid-> emigrace, historické romány
výjimka= Čekárna-trilogie, zachycuje nástup fašismu v Německu
Erich Maria Remarque- účast v 1. svět.v., protiválečné romány, kritika fašismu, pronásledován, musel odejít z Německa
pojem "Ztracená Generace" =osoby, které válku sice přežili, ale jejími hrůzami jsou natolik psychicky poznamenáni, že už nikdy nebyli schopni normálního života, autor se k nim počítá, některé postavy mají autobiografické rysy
Černý obelisk, Noc v Lisabonu, Tři kamarádi, Vítězný oblouk, Cesta zpátky, Čas žít - čas umírat, Jiskra života, Na západní frontě klid

Amerika

Ernest Hemingway- N. C. ovlivněn 1.svět. v., dobrovolník na italské frontě
Sbohem, armádo- z vlastních zážitků, hl. hrdina, těžce raněn -> rozhodl se z armády utéct
Fiesta- o mladých lidech, život poznamenán válkou ("Ztracená generace")
Komu zvoní hrana-z doby občané války ve Španělsku
John Dos Passos- Tři vojáci-zážitky z 1. svět.v.
William Faulkner- Vojákův žold- o návratu letce z 1. svět.v.-popálený-hrdina-všichni se ho straní

Čechy

Jaroslav Hašek- anarchista, bohém, chlastal, účast v 1. svět. v., bojoval na východní frontě proti Rusku ->přeběhl

Osudy dobrého vojáky Švejka za Světové války-humoristický protiválečný román, neobvyklý pohled na válku, kritika=zesměšnění, 4 díly, poslední nedokončený, slang,

Jaromír John

Večery na slamníku-povídky z 1. svět. v., monology vojáků, zážitky, vzpomínky na domov, některé smutné, jiné humorné,
Jan Weiss
Barák smrti- zajatecký vojenský tábor, řádí tyfus, vojáci blouzní v horečkách, střídání reálného popisu prostředí s fantastickými

Česká legionářská próza

Legionáři =čs vojáci, v 1. svět. v. odmítli bojovat v rakouské armádě, utíkali do zahraničí, tvořili samostatné vojenské legie, nejvíce v Rusku, stavěly se proti říjnové revoluci a proto knihy o nich byly až do roku 1989 u nás zakazovány, řada účastníků a legií později o svých zážitcích napsala.
Frant. G"otz- rozdělil vál. liter. na: a) futuristický pohled (válka=očista lidstav) b) válka v lidech budí zvířata (destrukce hodnot, zběsilost) c)realistická rovina (reportážní, popisné)

Jaroslav Kratochvíl

Prameny+Cesta revoluce- popisují poměry v Rusku před říjnovou revolucí viděnou očima českých zajatců

Rudolf Medek

1-poezie- Zborov- hrdinství českých vojáků v bitvě u Zborova proti Rakušanům-patetické
2-dr.- Plukovník švec-destrukce ideálů v legiích-> hrdina volí sebevraždu
3-román- Anabáze-velmi rozsáhlý 5-ti dílný cyklus o českých legionářích v Rusku
Legenda o Barabášovi-satir. polemika se Švejkem

Josef Kopta -Třetí rota-trilogie, kronikářské vyprávění o legionářích v Rusku

Václav Kaplický- Gornostaj-report. román
Frant. Langer- Železný vlk dr: Jízdní hlídka
Divadlo 1.pol.20.st
Německo- Bertolt Brecht- básník, dramatik, režisér, zdramatizoval některá prozaická díla:
Strach a bída Třetí říše-život a myšlení lidí, Matka Kuráž -obžaloba války
Česká tvorba ve 2. Polovině 30. Let a v době okupace

Poezie

-od pol. 30.let začala většina našich autorů pod vlivem šířícího se fašismu psát protiválečné nebo vlastenecké verše, připomínali slavné české osobnosti nebo národní historii, národní lidové tradice, dbali na úroveň češtiny, aby v době poněmčování neupadla v zapomnění, řada autorů nemohla kvůli cenzuře publikovat
Jaroslav Seifert- dosud náš jediný spisovatel, který v roce 1984 dostal N. C.
Zhasněte světla-reakce na Mnichov
František Halas-z dělnické rodiny, levicově orientován
Torzo naděje-vrchol tvorby,reagoval na r. 1938 a následující okupaci, snaha povzbudit národní sebevědomí připomínáním slavné české minulosti, motiv husitství
Mobilizace, Zpěv úzkosti-reagoval na Mnichovský diktát, odsuzuje Anglii a Franci

Próza

V březnu 1939 obsadili Němci zbytek Čech a Moravy, současně začali likvidovat český národ (věznice, koncentrační tábory), zbytek národa chtěli zbavit vzdělanosti a kultury, aby byl lépe ovládnutelný, zavřeli vysoké školy, omezili střední školy, zavřeli některá divadla (Osvobozené, D34-39), zavedena cenzura, řada spisovatelů nesměla publikovat, někteří vězněni (František Burian), další v koncentračních táborech (přežil Norbert Frýd, nepřežili Josef Čapek a Karel Poláček), popravováni (Vladislav Vančura)
Karel Čapek
próza:Válka s mloky- alegorie fašismu, Krakatit-varování před válkou dr: Bílá nemoc
Česká poezie od roku 1945
Tvorba byla závislá na politické a společenské situaci
1945-1948-převládá téma válečné + radost z osvobození, autoři přestávali psát alegorie a mohli psát otevřeně, vydána díla, která za okupace vyjít nesměla
Vítězslav Nezval- Švábi-satir. alegorie na Němce, Rudé armádě
Vladimír Holan
Panychida-smuteční slavnost za mrtvé, vzpomínka na padlé vojáky
Rudoarmějci-volný verš, připomíná prózu a obsahem popisy ruských vojáků, jejich pocity, zážitky, ne hrdinové, ale jako obyčejní lidé
Dík Sovětskému svazu- Rusáci=bohatýři (bojují proti zlu)
František Hrubín- psal převážně lyr. a lyr.-ep. básně
Včelí plást,Země sudička, Mávnutí křídel, Chléb s ocelí, Jobbova noc
Hirošima- reakce na svržení atomové bomby->bás. sbírky
Josef Kainar
členem Skupiny 42 (usilovala o "poezii všedního dne" a zobrazovala každodenní život, autoři se snažili zachytit civilizaci bez jakýchkoliv příkras), psal pesimisticky, kriticky a ironicky
Vlak s vězni- vězni z konc. tábora, nelidské podmínky
Karel Šiktanc-byl členem skupiny Květen, minulým režimem zakázán, knihy vycházely samizdatem
Heinovské noci-inspirován vyvražděním Lidic
Česká próza od roku 1945
Julius Fučík
Reportáž psaná na oprátce- zážitky z vězení, popis výslechů, denního režimu, cely, texty zneužity komunisty
Jan Drda
Němá barikáda-soubor povídek z doby okupace a osvobozování, obyčejní lidé v zázemí v krajní situaci , odvaha
Vyšší princip- z doby po atentátu na Heydricha, student udá své spolužáky ->pomalovali Heydrichův portrét v novinách -> popraveni, Pancéřová pěst
Egon Hostovský-psal hlavně psychologické romány v meziválečné etapě (válka, emigrace)
-emigroval do Ameriky->Listy z vyhnanství-využívá vlastní zkušenosti, vzpomínka na útěk před fašisty Úkryt
Norbert Frýd- žid, Krabice živých-román z konc. tábora, z vlastních zážitků, líčí tam osudy řady vězňů i dozorců,

Ladislav Fuks

Pan Theodor Mundstock- žid, připravuje se na transport
Spalovač mrtvol-román o zaměstnanci krematoria, udává své spolupracovníky, až se stane ředitelem krematoria, smrtí nadšen, posedlý
Mí černovlasí bratři- líčil osudy židovských spolužáků za války
Bohumil Hrabal- Ostře sledované vlaky- za války, hl. hrdina mladý muž, pracuje na železnici, chce zničit německý vlak, povede ale zahyne
2.Světová válka Próza-zahraničí ( viz. letošní sešit)
Antihrdina- hl. postava bez hrdinských i všech aktivních charakter. rysů
zaměření na psychologii postav, téma sociální, život obyčejných lidí, rozvíjí se liter. faktu (knihy, které používají reportážní potupy, psáno jako deníky nebo dopisy)
Francie
Antoine de Saint-Exupéry- vášnivý letec, bojový pilot, aristokrat
Noční let, Válečný pilot-soubor meditací, zklamání v lidech
Robert Merle- romány, dramata, eseje, překládá,
Smrt je mým řemeslem- zrůdnost fašistické výchovy (plnit rozkazy bez přemýšlení)
Židovská tématika

William Styron Sophiina volba- román líčí osudy polské židovky-> v Americe-> sebevražda

Anne Frank Dagboehen- Deník Anny Frankové
Zofie Malbowska- Medailony-8 reportážních črt (čeho všeho jsou lidé schopni)
Thomas Keneally- Schindlerův seznam
Hannah Arendtová- Eichmann v Jeruzalémě-studium osobnosti, antihrdina
Peter Weiss- Přelíčení- proces s osvětimskými zločinci
Rolf Hochhut- Náměstek-obžaloba účasti římskokatolické církve na holocaustu
Liter. Faktu-deníky
G.S. Paton- USA generál Válka mýma očima
W. Churchill- Druhá světová válka- N.C
J. Goebbels- deníky
A.Hitler- Mein Kampf, Monology ve vůdcově hlavním stanu
Poslední dopisy ze Stalingradu
Amerika
Norman Mailer-vycházel z vlastních zážitků, účast na válce v Tichomoří
Nazí a mrtví- z 2.svět. v. , osudy americké jednotky,
kolektivní hrdina, stroj času (technika psaní-proud vědomí-přenos do dob minulých)
( generál Cumminsk, seržant Croft)
Joseph Heller- Hlava XXII-protiválečný román, článek vojenského zákoníku, absurdita
války, poručík Yossarian
Irwin Show- Mladí lvi- problém antisemitismu, hledání ryzího (nezkaženého) člověka, změna hodnot člověka ve válce
James Jones- Až na věky- Joxer
Anton Mayer-Poslední kabriolet- o poválečném rozčarování
Kurt Vohnegut- Jatka č. 5
William Eastlake- satir. rovina- Hájili jsme hrad
Patrick Ryan- Jak jsem vyhrál válku-poručík Goddboury-neschopný-paradoxně vítěží
James Clawel- Král Krysa (poručík Marlow)
Ray Rigby-Pahorek-symbol lidské vůle

Německo

skupina 47 :
Anna Seghersová-
Transit- o emigrantech (symbol kufru a razítka)
Sedmý kříž- útěk 7 vězňů , 6 chytí a popraví, 7 kříž zůstane prázdný = symbol naděje

G"unter Grass N.C. Gdaňská trilogie (Psí léta, Kočka a myš, Plechový bubínek-Oskar Matzerath=trpaslík, chovanec blázince, mnohovrstevnatá groteska, mísení reality a fantazie)

Karl Jaspens- Otázky viny- snaha vypořádat se s německou vinou
Heinrych B"oll- N.C.- Ztracená čest Kateřiny Blůmové, Vlak dojel přesně- motiv smrti
Kdes byl Adame ?-motiv budování a níčení, Biliár o půl desáté, Skupinový obraz s dámou
Siegfried Lenz- Hodina němčiny,(Jensen a Nansen), Vlastivědné muzeum
E.M.Remarque (viz. výše)

Itálie

Alberto Moravia- neorealista, Horalka Římanka
Curzio Malaparte- Kaput-postřehy z blízkosti nacistických pohlavárů Kůže-kolekt. hrdina
Polsko
J. Andzejewski-Popel a démant-symbol démantu=ryzí charakter, který přežil nezkažen válku
M. Bialoszewski-Památník z Varšavského povstání- autentická vzpomínka (exponovaná paměť=detaily, subjektivita, zpětné zápisky)
Rusko

a) Řada ruských autorů byla v SSSR zakazována kvůli protirevoluční tvorbě, mnozí vězněni b)oficiální autoři (patos a hrdinství)

b)Oficíální autoři:
Boris Polevoj- My sovětští lidé-kolektivní hrdina, Příběh opravdového člověka- hrdinný letec (přišel o nohy)

Michail Šolochov- N.C- Osud člověka-novela

Alexander Fadějev- Mladá garda

Konstantin Simonov
a) Neoficiální aut.
Bulat Okudžava-inspirován 2.svět. v. (několikrát raněn) a lidovou rus. poezií, texty jeho básní populární ,zpívány
Ahoj studente- antihrdina-odheroizování rus. vojáka
J. Gončarov + V. Rasputin- tématika dezertéra
V. Vojnovič- Život a neobyčejná dobr. vojáka Ivana Čonkina- parodie na byliny, válečná groteska
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 akihikousami akihikousami | 12. prosince 2010 v 8:50 | Reagovat

Díky moc... hodně jste mi pomohli ;-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.