9. KRITICKÝ REALISMUS V ČESKÉ LITERATUŘE

20. ledna 2008 v 21:11 |  Maturitní otázky - Český jazyk
9.Kritický realismus v české literatuře
Český realismus
- realismus je vlastně reakce na romantismus. Návaznost na počátky umělec. realismu od 40. let 19. stol.
- realismus používal typizace, chce pomocí ní odhalit zákonitosti skutečnosti. Je zde pozitivizmus, senzualistická filosofie, skutečné je jen to, co je poznatelné smysly.
- Typ = nositel charakteristických vlastností určité skup. lidí, prostředí, usiluje o objektivnost, autor nevstupuje do děje, nehodnotí, neztotožňuje se se svými hrdiny nejčastěji se vypravuje ve třetí osobě.
- Kritický realismus- společensky angažovaný, zaměřuje se na nedostatky ve spol. a kritizuje je. U nás 70. - 80. léta 19. st. Kritický realismus zobrazuje společnost tak, aby ji svými díly zároveň kritizoval.
- Vědecký realismus zaměřený na celou řadu reforem v oblasti vědy, politiky, veřejného života i umění. Hlavní představitelé Tomáš Garigue Masaryk, spis. Jan Herbert - vydával politický časopis Čas.
- Socialistický real. - vyhlášený jako jediná metoda soc. umění v r. 1934 na sjezdu sovětských spis. Vyzvedává výchovnou funkci umění v duchu kom . ideologie a zatlačuje zejména jeho estetickou stránku - stranickost, třídnost, masovost, dogmatické (černobílé) zobrazování skutečnosti.
- Boj o pravost RKZ (Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský). Pochyboval o ní už Dobrovský. Kdo pochyboval o pravosti byl českými vlastenci označen za zrádce národa, za buřiče. Antonín Vašek (Otec Petra Bezruče) provedl rozbor RKZ a vyslovil pochybnosti o jejich pravosti, to ho stálo kariéru a rychlilo jeho skon.
Tomáš Garigue Masaryk (1850 - 1937)
- na český národ se díval realisticky. Polemika s Ruchovci. Nestačí odstranit chudobu, národ se musí vzdělávat
- knihy Česká otázka - národní obrození
- Ideály humanitní; Rusko a Evropa - kritika Ruska (U cara pomoc nehledejme, ten by nás vrhl zpět), Rusko je pro Čechy nebezpečím
- O studiu děl básnických - lit. má vychovávat lidi k čistotě a humanitě, hodnotí lit. dílo po stránce ideové, ne po stránce citové
- nevěřil v pravost RKZ.
a)venkovská próza:
- vesnická tematika od 50. let (B. Němcová, Světlá, Hálek)
- venkov (šťastní lidé, blíže k přírodě, klidnější život) X město (shon, civilizační krize). Ale i venkov je již nakažen - penězi, zištností, deformace lid. vztahů
Karel Václav Rais (1852 - 1926)
- Nejprve psal drobné básně a satirické skladby , výchovné, určené mládeži. Životopis Václava Beneše Třebíčského
- Povídková kniha Výminkáři - hl. téma rozklad rodinných svazků, spory dětí s výminkáři, viděné s krutou otevřeností
- Rodiče a dětí, Horské kořeny, Potměchuť - také se zabývají vztahy starých a mladých lidí na vesnici, vesměs otřesné obrazy lakoty a bezcitnosti mezi venkovskými lidmi
- v povídkách Paničkou a Na lepším ukazuje rub touhy venkovských lidí po panském životě
- lakotu a sobectví; egoismus zobrazuje v povídkách Stehle a Sirotek, sem patří i román Kalibův zločin - kritický pohled na skutečnost, až naturalistický obraz mravního rozkladu; tragédie dobráka Kaliba dohnaného intrikami své ženy a tchýně až k vraždě.
- román Pantáta Bezoušek - humorná knížka, idylka, stařičký sedlák přijede do Prahy navštívit svého syna, všemu se diví, podaří se mu vyřešit zapeklitý problém svým obyčejným selským rozumem
- román Zapadlí vlastenci - z Podkrkonoší; obraz náročné a obětavé práce drobné vesnické inteligence (učitelé, kněží) v době nár. obrození; obrozenecké vlastenectví; národnostní spory na česko-německém rozhraní
- román Západ - z ČM vysočiny; vesnice 2. pol. 19.stol. - autorova soudobost; oslava ušlechtilosti a lidské dobroty - úsilí zmírnit bídu lidí. Hlavním hrdinou je venkovský farář Kalous, který prožil celý život na jedné faře, je stár a nestačí už na správu fary, měl by odejít do domova důchodců, ale on chce zemřít mezi svými, snaží se ze sebe vydat úplně všechno a zároveň musí umřít včas, aby ho od vesnice neodtrhli.Celý román je vlastně psychologickou charakteristikou faráře.
- O ztraceném ševci - Chudý švec v malém městečku v Podkrkonoší se brání germanizaci, ale nakonec jí i se svou rodinou podlehne.
Teréza Nováková (1853 - 1912)
- Maloměstský román - o osudu Havlíčkovy dcery Zdeňky - stala se národním symbolem
- Jan Jílek - tajný návrat českobratrského emigranta z Německa; vězněn, věrnost víře
- román Jiří Šmatlán - příběh tkalce, hledače "pravdy boží" = spravedlivého uspořádání světa; jeho vývoj; od náb. víry (katolík -> evangelík) -> čtenářská vášeň až k myšlenkám socialismu. Román sleduje, jak na venkov pronikají myšlenky Komunistického manifestu
- román Na Liborově gruntě - východočeská vesnice v pol. 19. stol., robota, daně, revoluční událost r. 1848, hl. Hrdina osvícený a národně uvědomělý sedlák
- odklon od monografické formy románu- Děti čistého živého ( tj. Děti čistého Ducha)- tragický osud příslušníků náboženské sekty abrahamitů, pod náboženskými symboly se skrývá touha prostých lidí po lepším životě
- opět monografický román Drašar - z doby NO, příběh kněze Josefa Václava Justina Michla (přezdívka Drašar - citový, příliš vášnivá povaha, splašenec), nespokojený s kněžským povoláním, vystoupí z církve, zapojuje se do revoluce 1848, zklamán výsledkem, pronásledován církví, upadá i lidsky
Josef Holeček (1853 - 1929)
- junácký epos Sokolovič - zprac. starou látku o srbském odrodilci
- desetidílná románová kronika Naši - obraz jihočes. vesnice v 1.pol. 19.stol.; rodina sedláka Kojana (představitel nár. moudrosti) a jeho syna Bartoně; podrob. prokreslení prostředí. Vše v této vesnici je říze řádem spočívajícím na náboženských a přírodních základech. Nejsou zde žádné velké příhody, ale drobné každodenní radosti a zklamání. Jedinci prožívají své příhody, ale vesnice jako taková zůstává neměnná. Ukazuje pronikání kapitalismu na venkov a varuje před ním, může narušit veškerý život, ale s tím se nedá nic dělat.
Antal Stašek (1843 - 1931)
- povídkový cyklus Blouznivci našich hor - o životě lidí v Podkrkonoší, hledání spravedlnosti a štěstí, spiritismus; lidé nacházejí útěchu ve vyvolávání duchů, ale jsou zde i vychytralí lidé, která tuto víru zneužívají ve svůj prospěch. Stašek je socialista, odsuzuje pověrčivost.
- román V temných vírech - o sociálním a národním útlaku dělníků německými továrníky na českém severu
- román O ševci Matoušovi a jeho přátelích - původní povídka; obraz 40.a 50.let 19.stol., revoluce; švec M. Štěpánek, od mládí bouřlivák, sní o lepším životě; vliv utopického socialismu. Pronikání marxismu a socialismu na venkov. Nyní vzbuzuje úsměv, je však seriózně napsaný.
Jan Herben (1857 - 1936)
- třídílná monografie Tomáš Garigue Masaryk,
- pro mládež kniha o Masarykovi Chudý chlapec, který se proslavil.
- románová kronika Do třetího a čtvrtého pokolení - obraz Slovácka; život tří generací rodiny Hrabcových; období od Marie Terezie do pol. 19. stol. Je to rodinná sága (= původně útvar středověké epiky, píseň o velkém množství slok, líčí osudy celého rodu, několika generací)
- na konci života se Herben přestěhoval do vesnice Hostišov v J Čechách - básnická sb. Hostišov
Jindřich Šimon Baar (1869 - 1925)
- nejprve píše romány a povídky z farského prostředí - kritizuje celibát, byl stoupenec reformačního hnutí: Cestou křížovou, Farská panička, Holoubek
- pak píše vesnickou prózu. Románová trilogie Paní komisarka, Osmačtyřicátníci, Lůsy -z prostředí Chodska 40.let 19.stol., zachytil působení B.Němcové na Domažlicku (1.díl). Z této knihy byl vypracován výběr pro děti pod názvem Hanýžka a Martínek
- biografický román Jan Cimbura - idealizace jihočeského sedláka
- další romány: Pro kravičku, Skřivánek
Ignát Herrmann (1854 - 1935)
- humorné prózy: drobné žánrové obrázky, např. povídka Sudička
- román Otec Kondelík a ženich Vejvara a na něj navazuje druhý díl Tchán Kondelík a zeť Vejvara - zdůrazňují popisnost, hromadění drobných detailů, mistrné charakteristiky postav, nedějovost, idealizace, sentimentalismus. Vejvara se zamiluje do Kondelíkovy dcery. Lidé bez velkých ambicí, v podstatě spokojeni, typ klidného českého měšťáka = Kondelík; podobný panu Broučkovi.
- román s autobiografickými rysy U snědeného krámu - prostředí drobné pražské buržoazie (zištnost, dravost) X postava slabého, osamoceného člověka, neschopného odporovat. Všichni ho využívají a on nakonec končí sebevraždou. Je vážnější než předchozí díla
Karel Klostermann (1848 - 1923)
- Jihočeská selská kronika Mlhy na blatech
- román V ráji šumavském (sentimentální, milostný), Ze světa lesních samot - povídky
Alois a Vilém Mrštíkové (1861-1928) (1863 - 1912)
- románový cyklus Rok na vsi - z rozhraní Slovácka a Hané, popisuje život lidí na vesnici, jejich názory, národopisný a etnografický, chtěl podat co nejpřesnější obraz soudobé vesnice.
- drama Maryša ze slovácké vesnice; obraz sociálních rozdílů, úlohy peněz na vesnici a síly předsudků v tehdejším životě. Maryša (dcera sedláka Lízala) donucena k sňatku s vdovcem, mlynářem Vávrou (věková nerovnost, ale majetek), ale ona má citový vztah k chudému Franckovi. Kompozice podle vzoru anglické tragédie: expozice (zákl. zápletka - spor Lízala a Vávry o věno), kolize (Maryšin odpor k sňatku), krize (Francek se vrací z vojny, přemlouvá Maryšu, Vávrova střelba, vrcholí spory o věno), peripetie (Maryšino rozhodnutí), katastrofa (Vávrova smrt).
b)Němečtí spis. v českých zemích
Adalbert Štifter (1805 - 1868)
- povídkové knihy Pestré kameny - o dětech
- Polní květiny - realistické črty ze života šumavských lidí, oslava prostého a klidného života, soužití Čechů a Němců
- román Pozdní léto - tzv. "bildungsroman" - výchovný, vývojový román. Polemika s Goethem. Učí jak žít v pokoře a v souladu s přírodními zákony. Láska ano, ale mírná, ne romantická
- román Vítek - věnován českému národu, bájná postava, zakladatel rodu Vítkovců (Rožmberků). Na přelomu romantismu a realismu
Maria von Ebner-Eschenbachová (1830 - 1916)
- často nazývána rakouskou B. Němcovu
- novela Božena - vzpomíná na svou českou chůvu. Vyrůstala bez matky. Láskyplný portrét ženy, která pro lásku k dítěti překonává veškeré problémy, ať už národní nebo soc. Snažila se o porozumění mezi Čechy a Němci.
- román Obecní dítě - hlavním hrdinou je syn trojnásobného vraha, vyrůstá obklopen všeobecnou nenávistí, nikdo se o něj nestará. On se však postaví proti předsudkům a ukáže, že i on dokáže být dobrým člověkem. Odmítá, že je někdo již předurčen (předsudky, osudovost)
- psala i povídky a o zvířatech, např. Krumbambuli - příběh psa, miluje dva pány a je s nimi spjat. Jeden je pytlák, druhý fořt (myslivec). Oni se nenávidí. Pes nechápe proč. Alegorie - Češi X Němcům.
Jakob Julius David (1859 - 1906)
- pochází z Kroměřížska, žid. původu. Živí se novinařinou, nesnáší nacionalisty a bojuje za sjednocení všech tří národů (Češi, Němci, Židé). Ve svých povídkách a knihách ukazuje cenné lidské typy. Má blízko k naturalismu.
- rozsáhlá povídka Die Hanna - z oblasti Hané o dívce Haně (česky pod názvem Hana i Hanačka). Hana (venkovanka) sedí malíři (měšťák) modelem pro akt, zamiluje se do něj a on do ní. Problém však nastává, když obraz vystaví (normální věc). Hana se cítí zneuctěna a stud ji dovede až k sebevraždě. Kontrast městské a vesnické kultury
František Xaver Svoboda (1860 - 1943)
- manžel spis. Růženy Svobodové, autor přírodní lyriky
- sbírky Básně I, II, Nálady z minulých let, Květy mých lučin
- povídky a romány z prostředí venkovského lidu v okolí Prahy
- šestidílná románová kronika Rozkvět, znázorňuje život tří generací.
- čtyřdílná románová kronika Řeka - čistý vliv milující ženy na sobeckého muže
- je i autorem dramat (veselohry) Na boušínské samotě, Čekanky a Poslední muž.
c)naturalismus v české próze
- naturalismus směr, který dovádí realismus do krajnosti
- naturalisté se pokoušeli vytvořit tzv. "Vědecký román" a to tím, že v umění uplatňovali metodu přírodních věd, tj. systematický a nezaujatý popis faktů.
- umělec neuplatňuje ve svém díle fantazii.
- Člověk je dle naturalismu determinován biologicky (dědičností) a sociálně (prostředí), je zobrazován jako živočich, pudové vlastnosti převládají nad morálními, mluví se o nemravnosti naturalismu. Čl. je proti osudu naprosto bezradný.
- náměty braly z novinových článků, z prostředí prostitutek, alkoholiků a zločinců, v Čechách se uchytil brzy.
Karel Matěj Čapek - Chod (1860 - 1927)
- vývoj od naturalistického determinismu k úsilí o mravní obrodu; nejen objektivní regulátor jevů, ale i výraz subjektivního, soucitného vztahu k lidem (X Zola)
- narodil se v Domažlicích na Chodsku. Práva nedostudoval, živil s žurnalistikou. Nejprve v Olomouci, pak v Praze (Národní listy), setkal se zde s Karlem a Josefem Čapkem.
- ve svých knihách popisuje čl. jako bezcennou loutku zmítanou okolnostmi, od postav si udržuje odstup, staví je do hrozných, až groteskních situací, hrdina dopadá špatně.
- jazyk obohacen archaismy, novotvary, vulgarismy; znalost řeči pražské periferie
- román Nejzápadnější Slovan - experiment, tři kapitoly, první romantická, druhá realistická, třetí naturalistická
- román Kašpar Lén Mstitel - tragický příběh vraha mstitele, zedníka Léna. Lén se vrací do rodného města a zjišťuje, že jeho přítel byl uštván k smrti podnikatelem, který se pak zmocnil jeho dcery a přinutil ji, aby se stala prostitutkou. Lén se pomstí - zabije podnikatele a je souzen za vraždu. Před soudem se však natolik vzruší nespravedlivostí, že při své řeči začne chrlit krev a přímo před soudem umírá
- román Turbína - příběh patricijské rodiny; bankrot továrníka a životní ztroskotání jeho dcery (Turbína).
- romány Antonín Vondrejc - široký obraz pražské umělecké bohémy. Hlavní hrdina chudý básník, má od počátku pouze smůlu, stane se závislým na alkoholu a postupně upadá. Pak se svou milovanou dívkou čeká dítě, ožení se, ale tato změna přichází příliš pozdě a on umírá. Jindrové - tragická osudovost milostných vztahů, román z první sv. války. Syn otce jde do války, ztratí zrak a jeho nevěstu si mezitím vezme za ženu jeho otec.
- román Vilém Rozkoč - o básníkovi, který je umělecky i lidsky neúspěšný. Zlom v jeho životě je první sv. válka, stane se legionářem. Šťastně se zamiluje a tato láska ho obrodí. Jedno z mála děl Čapkových, které končí dobře.
Vilém Mrštík
- román Pohádka máje - optimistický naturalismus; oslava přírody a lásky; milost. idylický příběh Helenky a praž. studenta Ríši (cynik, světem protřelý), pod vlivem Helenčiny lásky se změní; lyrizace děje, personifikace přírodního dění.
- román Santa Lucia - o studentu umírajícím v Praze bídou, provází ho osudová smůla, bojuje, ale nakonec prohraje; vliv naturalismu. Je to obžaloba moderního odlidštěného velkoměsta, čl. je zde k čl. vlkem
Josef Karel Šlejhar
- jeho dílo je zapomenuto, až na novelu Kuře melancholik - chmurný obraz českého venkova. Líčí venkov jako peklo, lidé se nenávidí a lezou si na nervy. On sám byl neúspěšný sedlák. Vystavěno na paralele - dvojí umírání - ve světnici umírá dítě a na dvoře kuře.
- romány Peklo, Vraždění,… ne moc kvalitní.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.