LINGVISTIKA (JAZYKOVĚDA) A JEJÍ SLOŽKY, JAZYKOVÁ KULTURA

23. ledna 2008 v 6:28 |  Maturitní otázky - Mluvnice/gramatika

Lingvistika (jazykověda) a její složky, jazyková kultura

- z lat. lingua = jazyk
- věda o jazyce a jeho užívání (analýza jazyka, popis a výklad jazykových projevů)
A/ diachronní - historická; studium vývoje jazyka
B/ synchronní - studium stavu jazyka v určitém období
1. hláskosloví
- o zvukové složce jazykové komunikace, tvořené v mluvidlech
a/ fonetika - nauka o činnosti mluvidel při řeči
- o způsobech tvoření hlásek a jejich seskupování, obměnách - o artikulaci = článkování, o charakteru výsledného zvuku, o jeho sluchovém hodnocení - např. "n" zní jinak ve slově "tenký" a "náklad"
b/ fonologie - nauka o systému a funkci fonémů (foném = minimální zvukový prvek schopný rozlišovat významové jednotky (slova), tvary, např. při změně znělosti (pere - bere), změně kvantity (peče - péče), změně intonace
- nauka o významotvornosti hlásek
- na fonologickém principu rozlišení slov postaven český pravopis (např. mít - mýt)
c/ ortoepie - poučení o správné, spisovné s kultivované výslovnosti
d/ ortofonie - kodifikace ortoepie (závazná pravidla spisovného znění češtiny)
e/ ortografie - pravopis; poučení o zásadách užívání písmen při psaní
2. gramatika (mluvnice)
a/ morfematika - nauka o morfémech, jejich stavbě, druzích, kombinačních schopnostech
- morfém: nejmenší část slova mající ustálenou formu i gramatický význam
b/ morfologie = tvarosloví
- nauka o slovních druzích, o vnitřní stavbě slovních druhů
c/ syntax - skladba
- nauka o stavbě vět a souvětí
d/ lexikologie - nauka o slovní zásobě
- etymologie: o původu slov
- onomastika: o vlastních jménech
- lexikografie: o sestavování slovníků - lexikonů
e/ sémantika - nauka o významu slov
f/ derivologie - nauka o tvoření slov
g/ stylistika - nauka o slohu; o způsobu výběru a využití jazykových prostředků v jazykových projevech; o slohové výstavbě textů
- speciální obor textové lingvistiky
h/ dialektologie - studium nářečí (dialektů)
i/ nové obory - např. sociolingvistika, psycholingvistika
Jazyková kultura
1. úroveň jazykového vyjadřování a péče o ně, kultivování jazyka
2. součástí kultury vůbec, vyplývá z potřeb společnosti (jazykové vyjadřování podléhá normám společenského chování)
3. týká se všech stylů, užívání jazyka ve všech situacích, v projevech mluvených i psaných
4. řeč, jednání je projevem vlastností a charakteru člověka
5. záleží nejen na úrovni jazykovědy, ale i na vyspělosti uživatelů jazyka, na jazykové praxi
6. jazyková výchova dána školní výchovou, podporována kvalitní četbou, divadlem, televizí, záleží na snaze a odpovědnosti každého jedince
Projevy jazykové kultury:
- v rovině jazyka
= všechny možnosti a prostředky k dorozumívání pro uživatele
- propracovanost jazyka
- péče ze strany jazykovědců, bohemistů
- v rovině řeči
= úroveň konkrétního dorozumívání, individuální projevy
- péče ze strany uživatelů jazyka
Požadavky:
- jazyková správnost
- vhodnost
- slohová vytříbenost (zvláště v odborném stylu)
- jazyková a věcná přiměřenost (srozumitelnost regulována podle adresáta)
- výstižnost vyjádření
- působivost a přesvědčivost (publicistický styl)
- pestrost a originalita jazykových prostředků (umělecký styl)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.