17. otázka - zdravotně postižení občané a)

20. února 2008 v 17:28 |  Maturitní otázky - Sociologie
Péče o občany se zdravotním postižením
Zdr. postižení =
Handicap =
Defekt =
- orgánový - porucha tkáně
- funkční - porucha fce
Oblasti, kde se projevuje handicap:
- pracovní oblast
- ekonomická nezávislost
- fyzická nezávislost (péče)
- pohyblivost a orientace
- v soc. kontaktech (odpudivé)
U dospělých - nejčastější u mužů je tělesné postižení.
Druhy postižení:
Psychologická problematika zdr. postižených
- jakýkoli defekt ovlivňuje celou osobnost
- primární - omezení určité činnosti
- sekundární - omezení funkce ostatních činností
- důsledky mohou být u každého druhu postižení různé (různá intenzita, odraz v psychice)
- závažnost důsledků je ovlivněna osobnostní výbavou jedince, kvalita okolního prostředí (reakce rodiny, společnosti)
- každé postižení přisuzuje člověku určitou roli
- role postiženého - co od něj společnost očekává
- zahrnuje práva (na pomoc, ohled, úlevy, ochota, trpělivost)
- zahrnuje omezení (méněcennost, neschopnost)
Vztah společnosti ke zdr. postiženým občanům
- ambivalentní (soucit, obdiv x odpor, strach)
- předsudky - posilovány nevědomě v procesu komunikace, vytváří se i u zdr. postiž.
- zdr. postiž. člověk je citlivý na reakce svého okolí
- na základě postojů se tvoří skupiny - zdr. postiž. a zdraví lidé
- odlišují se reakce na postižení vrozené a získané
Vnímání vrozeného a získaného postižení
1. vrozený defekt - člověk je vyrovnanější, méně traumatizující, více ovlivňuje vývoj člověka
2. získané postižení - traumatická událost (možnost srovnání), nedochází k takovému posunu v rozvoji osobnosti
Reakce a adaptace na postižení
1. fáze latence
- člověk leží v nemocnici, neví přesně, co se mu stalo, co bude dál a věří v uzdravení (víra a cíl)
2. fáze pochopení
- člověk prochází léčením, rehabilitací a uvědomuje si, že se jeho stav nemění = šok, který může mít různou podobu
3. fáze postupné adaptace
- smíření s postižením, hledání možnosti uplatnění a kompenzačních pomůcek
KAŽDÉ POSTIŽENÍ ovlivňuje celou osobnost včetně pracovního a sociálního uplatnění.
Stát se snaží pomoci a podpořit integraci zdr. postiž. do společnosti. Integrační snahy by měly zahrnovat všechny oblasti lidského života.
Koncepce ucelené RHB
= soubor postupů, kterými se snažíme zajistit co nejvyšší možnou míru nezávislosti osob se zdr. postiž.
Složky:
1. léčebná (zdravotní)
- operační náprava, fyzioterapie
2. psychologická
- zvládnutí krize
3. pedagogická
- nové znalosti, rozvoj schopností
4. pracovní
- pracovní návyky a dovednosti
5. volnočasová
- nalezení nového způsobu, jak smysluplně trávit volný čas
6. sociální
- sociální služby, materiální podmínky
Integrace zdr. postižených do společnosti
= nejvyšší stupeň socializace, kdy člověk je plně zařazen do společnosti
- 3 směry:
1. asimilace
= splynutí - lehčí vady, normální začlenění
2. akomodace
= přizpůsobuje se většinová společnost
3. adaptace
= vzájemná adaptace
Minulost
- izolace, usmrcení
- s křesťanstvím rozvoj charity (církev, šlechta)
- stát - zařízení - ústavy - segregace (vyloučení)
- rozvoj neziskového sektoru - soc. služby, integrační snahy
Druhy integrace:
1. sociální
- mezilidské vztahy, kontakty, úspěšnost závisí na hodnocení postižení samotným zdr. postiž. občanem
2. pedagogická
- získání vzdělání = zaměstnání
- finanční samostatnost + kontakty
- speciální školy, třídy
- kurzy, soukromý učitel
3. pracovní
- stupně podle schopností (možností)
Ø Neomezená práce
Ø Přerušovaná
Ø Zkrácená (pr. doba)
Ø Omezená
Ø Ohraničená - jen určitý okruh
Ø Upravená (práce, pracoviště)
Ø Chráněná (dílny, dozor, tempo)
Ø Práce neschopnost - nízká uplatnitelnost, ohrožení zdraví
Ø Pracovní neuplatnitelnost (žádná smysluplná práce)
4. partnerské vztahy
- každý člověk potřebuje uspokojit potřebu lásky
- zdr. postižení mají při navazování vztahů tyto základní obtíže:
· Nutnost péče (pocit zkaženého života, jen ze soucitu,…)
· Omezená mobilita ("běžně" žít)
· Omezení funkce (biologická, materiální)
· Bariéry v komunikaci
· Viditelnost postižení (odpuzuje)
Druhy partnerských vztahů:
- postižený + zdravý člověk (lehčí postižení)
- postižený + postižený člověk (stejný typ), muž mívá horší postižení
- postižený + postižený (různé typy)
Faktory ovlivňující integraci:
- schopnost akceptovat vadu samotným postiženým
- akceptace vady společností (rodina, stát = systém služeb, přátelé, škola, zdravotnictví a jiné)
Legislativa upravující zaměstnávání osob se zdravotním postižením - velmi stručný přehled
Podle zákona o zaměstnanosti jsou osobami se zdravotním postižením fyzické osoby orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními ("osoby s těžším zdravotním postižením"), osoby uznány částečně invalidními a osoby uznány zdravotně znevýhodněnými. Těmto osobám se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce.
Osobám se ZP se při zprostředkování zaměstnání věnuje zvýšená péče:
Pracovní rehabilitace
a) zabezpečuje úřad práce místně příslušný podle bydliště (trvalý pobyt) osoby se ZP
b) činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se ZP
c) úřad práce hradí náklady s ní spojené
d) zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti
e) individuální plán pracovní rehabilitace - ÚP ve spolupráci s osobou se ZP s ohledem na zdravotní způsobilost, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání, kvalifikaci, situaci na trhu práce - vychází z vyjádření odborné pracovní skupiny
f) zabezpečení pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo fyzickou osobou na základě dohody mezi ÚP a touto osobou je možné
Teoretická a praktická příprava na zaměstnání
a) příprava na budoucí povolání podle zvláštních právních předpisů (například školský zákon)
b) příprava k práci
c) specializované rekvalifikační kurzy
Příprava k práci
Cílená činnost směřující k zapracování osoby se ZP na vhodné pracovní místo a k získání znalostí, dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání - nejdéle 24 měsíců. Provádí ji ÚP nebo jím pověřená fyz. či právnická osoba (nejčastěji chráněné pracovní dílny, agentury podporovaného zaměstnávání, zaměstnavatelé, vzdělávací zařízení), a to na základě písemné dohody o úhradě nákladů mezi ÚP a touto osobou. Písemná dohoda se uzavírá také mezi ÚP a osobou se ZP, které je příprava k práci poskytována.
Specializované rekvalifikační kurzy
Stejné podmínky jako při zajištění rekvalifikace. V obou případech lze hradit podporu při rekvalifikaci, pokud osoba se ZP nepobírá dávky nemocenského pojištění, starobní důchod nebo mzdu (plat nebo náhradu mzdy), a to i v případě, že není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání.
Činnost zaměstnavatelů:
Chráněné pracovní místo
a) je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se ZP na základě písemné dohody s ÚP
b) musí být provozováno nejméně po dobu 2 let
c) ÚP může poskytnout nenárokový příspěvek na jeho vytvoření, a to maximálně pro osoby se ZP 8x a pro osoby s TZP 12x průměrné mrzdy v národním hospodářství za první a třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku, při vytvoření 10 a více míst se násobek zvyšuje na 10x a 14x
d) ÚP může poskytnout i nenárokový příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny, a to maximálně: pro osoby se ZP 3x průměrné mzdy v nár. hosp. za první a třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku
e) dohodu lze uzavřít i s osobou se ZP, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost a hradit příspěvek na vytvoření i provozní náklady za stejných podmínek
Chráněná pracovní dílna
a) je pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě písemné dohody s ÚP a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se ZP, kde je v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60% těchto zaměstnanců
b) musí být provozována nejméně po dobu 2 let
c) ÚP poskytuje nenárokový příspěvek na její vytvoření, a to maximálně: pro osoby se ZP 8x a pro osoby se TZP 12x prům. mzdy v nár. hosp. za 1. - 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku, při vytvoření 10 a více míst na základě jedné dohody se násobek zvyšuje na 10x a 14x
d) ÚP může poskytnout i nenárokový příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné prac. dílny, a to maximálně: pro osoby se ZP 4x a pro osoby s TZP 6x prům. mzdy v nár. hosp. za 1. - 3. čtvrtletí předchozího kalend. roku
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se ZP
Zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50% osob se ZP z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje na základě jeho žádosti a při splnění stanovených podmínek nárokový příspěvek, a to ve výši:
a) 0,66 násobku prům. měsíční mzdy v nár. hosp. za 1. - 3. čtvrtletí předchozího kalend. roku za každou zaměstnanou osobu s TZP (osoby s PID)
b) 0,33 násobku prům. měs. mzdy v nár. hosp. za 1. - 3. čtvrtletí předchozího kalend. roku za každou jinou osobu zaměstnanou osobu se ZP (osoby s ČID, osoby zdravotně znevýhodněné)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.