Úroková míra a její význam v bankovnictví

17. února 2008 v 13:04 |  Maturitní otázky - Bankovnictví

1 Úroková míra a její význam v bankovnictví

1.1Úrok, úroková míra, sazba a krytí

§ Úrok (interest, r Zins) : smluvně stanovená část z jistiny (půjčeného kapitálu) vyjádřena v %, kterou je dlužník (ten, co si vypůjčí) povinen splnit (= zaplatit) vůči věřiteli (půjčující banka) ve (smluvně) stanoveném termínu.
§ Úroková míra(p):míra pro výpočet úroku za určité období, která vyjadřuje v procentech
poměr úroku a jistiny za stanovené období. Pro jednotlivá časová období se mění podle celkové situace pohybu zapůjčeného kapitálu.Zpravidla bývá po určité době reglementárně (předpisově) určena. (U-úrok, Jo-jistina) p= 100. -U----
JO
§ Úroková sazba(i): konkrétní vyjádření úrokové míry; udává se i v desetinných číslech
§ Úrokové krytí : ukazatel vypovídající o schopnosti subjektu absorbovat další úvěry na základě vztahy mezi celkovým efektem reprodukce a úrokové platby: uk=(zz+u)/ u
§ Úrokové zatížení:ukazatel vypovídající o zatížení podniku úrokovými náklady tj. jakou část zisku odčerpávají úroky podle vztahu : uz = u / (zz+u) zz-zisk před zdaněním

1.2Výpočet úroku

1. Jednoduché úrokování
- úrokový výnos za dané úrokovací období se automaticky nepřipisuje k základnímu vkladu a není tedy úročen stejnou úrokovací sazbou dalším úrokovacím období.
- Většinou se tento úrok používá na dobu jednoho roku
2. Složené úrokování
- úrokový výnos za dané úrokovací období se automaticky připisuje ke vkladu a další úrokovací období je úrokováno z vyšší částky.
NH-nominální hodnota(= částka) , i- úroková sazba, n - časové období (za které počítám)
NH = 100
u.s.= 10%
Jednoduché úročení
Složené úročení
1 rok
NH(1+ni)=100(1+1.0,1)=110
NH(1+i)n=100(1+0,1)1=110
2 rok
NH(1+ni)=100(1+2.0,1)=120
NH(1+i)n=100(1+0,1)2=121
Úrok složené-exponenciální pr. 3.Spojité úrokování - zkracuje
Jednoduché se doba za kterou počítáme úrok
-lineární průběh z úroku = NH . en
1 2 3 čas (roky)
- Vliv růstu očekávané inflace na rovnovážnou úrokovou sazbu
- Úroková sazba je závislá na riziku
- Čím bude úvěrové riziko vyšší e požadavek vyšší úrokové sazby
- Čím je instrument likvidnější e má nižší úrokovou sazba
Úroková výnosová
sazba křivka Bezriziková úvěrová sazba
- sazba s instrumentů, které nejsou spojeny
prémie za s rizikem např.vládní dluhopisy
riziko Výnosová křivka
bezriziková úvěrová sazba
- má obvykle rostoucí tvare pozitivní křivka
- pro dlouhodobější instrument i klesající
čas(doba splatnosti)

1.3Druhy úrokových sazeb, některé formy úvěrů

· Nominální a reálné úrokové sazby: promítá se zde vliv inflace
Úrok jako výnos za určité období je znehodnocován inflací(růst cen). Pokud nominální úrokové sazby upravíme o vliv inflace dostaneme reálné úrokové sazby.
Vztah mezi nominální a reálnou úrokovou mírou: ir = i- ii
· Hrubé (včetně daně) a čisté(bez daně) úrokové sazby:
Čistá úroková sazba za rok : p=p(1-(d% : 100)) d %……. daňová sazba v %
· Efektivní úroková sazba : roční úroková sazba; dává za rok při ročním období stejnou budoucí hodnotu jako roční úroková sazba i při častějším připisování úroků.
1+ ie =(1+(i /m))m m- počet úrokových období; i- roční úroková sazba; ie-efektní úr.sazba
· Spotová sazba: období začíná okamžitě velmi těsná vazba
· Forrvertová sazba: terminovaný vklad
Lombardní sazby
ČNB Repo sazby
Úrokové sazby: Diskontní sazby Aktivní(úvěrové)
Obchodní banky Mezibankovní
Pasivní(depozitní)
Klientské - Aktivní nebo Pasivní
§ Lombardní úvěr:-poskytován centrální bankou bankám obchodním, které mají výraznější problémy s likviditou, spíše "nouzový úvěr"(pomoc bankám, které nemají možnost získat diskontní nebo reeskontní úvěr). Poskytnutím tohoto úvěru se zvyšuje měnová báze.
Tento úvěr je poskytován proti zástavě směnek a některých dalších cenných papírů, které určují lhůtu splatnosti( 30 dnů- 90 dnů);velmi vysoká úroková (= lombardní) sazba
§ Diskontní úvěr: základní a nejpoužívanější úvěr. Má tři základní obecné podoby:běžný, sezónní a nouzový.Běžné a sezónní úvěry jsou úročeny diskontní sazbou.Diskontní sazba je nejvýznamnější sazba vyhlašovaná centrální bankou.Obecně ji lze charakterizovat jako sazbu, za kterou centrální banka půjčuje bankám některé úvěry (tato sazba bývá obvykle nejnižší).Zvýšení diskontní sazby (viz. obrázek) dopadá na víceméně všechny obchodní banky a obvykle znamená celkový vzestup úrokové hladiny v ekonomice čili nárůst úrokových nákladů bank.
Obrázek
NÁSTROJ CENTRÁLNÍ BANKY (CB) DOPAD BANKY REAKCE BANKY
Zvýšení diskontní sazby
Zdražení
zdrojů
Zvýšení úrokových sazeb
z poskytovaných úvěrů
Pokles čerpaných úvěru od CB
Pokles poskytovaných úvěrů
§ Reeskortní úvěr: poskytnutí centrální bankou formou odkupu směnek od bank. Jde o odkup(reeskort) bankami již eskontovaných směnek od jejich klientů.Banky si za eskont
Srážejí určitou částku, která se obvykle označuje termínem diskont. Banky mohou tyto směnky dále nabídnout CB a v případě odkoupení vzniká reeskontní úvěr, jehož poskytnutím dochází k růstu MO a při splacení k jejímu poklesu.V ČR se tento úvěr úročídiskontní sazbou.
Eskont: úvěr zajištění pohledávkou, má formu prodeje a koupě pohledávky před lhůtou splatnosti po srážce úroku ode dne koupě do dne splatnosti.
§ Repo obchody: úvěrové obchody; představují ze strany CBprodej cenných papírů ajejich opětovný pozdější nákup.Tyto obchody dočasně snižují MO.Opakem jsou reverzní repo obchody (operace), kdy CB nakoupí cenné papíry a později je prodá.Případný vliv na krátkodobou úrokovou míru bude mít stanovení či nestanovení úroku resp.ceny (a to CB). Tyto formy obchodů jsou využívány nejen pro operace na volném trhu (tzv. aukce, tendry), ale i mezi jednotlivými bankami
§
T1
Dnes
mezi sebou bez účasti. Mohou být terminované (zpětná operace dohodnuta v předem domluveném termínu) a neterminované(zpětná transakce může být provedena kdykoliv rozhodnutím kterékoliv smluvní strany).
§ Sazba PRIBOR: (Prague interbank offer rate)-fixing úrokových sazeb na trhu; sazba za
kterou banky půjčují depozita; sazba "prodej"
§ Sazba PRIBID: (Prague interbank bid rate)-fixing pro příjem depozit; sazba "nákup"
ÚROKOVÉ SAZBY na trhu mezinárodních depozit jsou sjednáváni individuálně mezi účastníky trhu.Ze sazeb kótovaných tzv.referenčními bankami( status RB uděluje ČNB)
Každý den v 11.00 hodin počítá ČNB dle stanoveného algoritmu pro standardní termíny splatnosti průměrnou sazbu PRIBID a PRIBOR.Tyto sazby jsou pravidelně zveřejňovány,
ukázka kotace = záznamu kurzu na burze (viz obrázek)
Fixing úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit dne 17.4.1997 v 11 hodin
Kotace úrokových sazeb PRIBOR a PRIBIT ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU (pr.:HN,18.4.)
Termín
1 den
7 dní
14 dní
1 měsíc
2 měs.
3 měs.
6 měs.
9 měs
1 rok
Prodej
12,56
12,46
12,44
12,37
12,30
12,19
11,87
11,74
11,67
Nákup
12,31
12,22
12,21
12,13
12,04
11,93
11,59
11,47
11,40
Vlastnosti sazeb: Výhoda: nízké ztrátové riziko!
  • Průměrné
  • Neovlivnitelné
  • Jednoznačně definované
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Magda Magda | E-mail | Web | 29. května 2008 v 19:33 | Reagovat

pro Magdu

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.